Citations


* Παρατίθενται ετεροαναφορές από έργα Eλλήνων και αλλοδαπών συναδέλφων ερευνητών (ο κατάλογος βρίσκεται υπό ενημέρωση).
* Citations from Greek and foreign colleagues and researchers (The list is under updating).

1.Σταθόπουλος Μ., Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Σάκκουλας 2004, πέμπτη έκδοση, σ. 43.
2.Φουντεδάκη Κ., Αστική Ιατρική Ευθύνη, 2003, σ. 11, σ. 187, σ. 203, σ. 395.
3.Παπαζήση Θ., Συναίνεση ως προϋπόθεση σύννομης παροχής υπηρεσιών υγείας, DIGESTA 2004, 444.
4.Πελλένη Α., Ο Kώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας από νομική σκοπιά, Νομικό Βήμα, παραπομπή στη διατριβή.
5.Kriari-Katrani I., Rights of Embryo and Fetus in Public and Private Law, International Academy of Comparative Law – XVIth International Congress of Comparative Law- 14-20 July 2002, σ. 9, διαθέσιμο στο http://www.bioethics.org.gr/Embryokriari.doc.
6.Φουντεδάκη Κ., Θέματα αστικής ιατρικής ευθύνης σε περίπτωση γέννησης ατόμου με σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία (wrongful life), DIGESTA, 2004 Δ, σ. 477 (στις υποσημειώσεις 22 και 23)
7.Φραγκουδάκη E., Η νομική μεταχείριση των εφαρμογών της βιογενετικής-ιδίως από πλευράς ιδιωτικού δικαίου, Σάκκουλας, 2007 (σε πολλά σημεία).
8.Tρούλη Ε., Ιατρική Ευθύνη για ζημιογόνο ζωή, DIGESTA 2008, Δ, σ. 389, 390, 433.
9.Πλεύρης Α., H ποινική ευθύνη στην ιατρική πράξη, έρευνα και πειραματισμός στον άνθρωπο, 2007, σελ. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 116 και 300.
10.Ψαρούλης και Βούλτσος, Ιατρικό Δίκαιο και στοιχεία βιοηθικής, University Studio Press, 2010, σελ. 214.
11.Τοπάλης Σ. & Χοβαρδά Χ., Η ποινική ιατρική ευθύνη μέσα από τη νομολογία, στο Γώγος Κ., Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Παπαδοπούλου Λ. & Φουντεδάκη Κ., Η ιατρική ευθύνη στην πράξη (επιμ.)-νομολογιακές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, Σάκκουλας 2010, σελ. 40
12.Bλάχου Ε., Ο ρόλος των οικείων στην αναπλήρωση συναίνεσης του ασθενούς, DIGESTA 2009, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2009, τεύχος Δ, σελ. 374
13.Αντωνίου, Δικονομικά Ζητήματα Ιατρικής Δίκης, ethemis.gr, σελ. 44
14.Παπαμιχαήλ Μ., Το δικαίωμα της ενημέρωσης και της συναίνεσης του ασθενή στην εκτέλεση ιατρικών πράξεων, Νομική και Κοινωνιολογική Διάσταση, Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, τόμος 3 τεύχος 4, σελ. 115, 119, 121
15.Βάρκα-Αδάμη Α. & Αδάμης Σ., Ενημέρωση και συναίνεση του ασθενούς-η περίπτωση του υποψηφίου δότη και λήπτη ιστών ή οργάνων για μεταμόσχευση, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2008, 25(5) 577-583, σελ. 578
16.Nικολόπουλος Π., Ζητήματα από την άρνηση του ιατρού για λόγους συνείδησης και από τη συναίνεση του ανηλίκου σε ιατρικές πράξεις κατά τον νέο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, τιμητικός τόμος Μ. Σταθόπουλου, Σάκκουλας 2010, σελ. 1851 στη σελ. 1859
17.Από την ελληνική νομολογία: παραπομπές στη διατριβή στην απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη 11330.2/2002, ΠοινΔ 2004, 173.
18.Prepared by the Secretariat of the International law Commission, UNITED NATIONS, GENERAL ASSEMBLYA CN4/543At: http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_543.pdf.
19.Ιγγλεζάκης Ι., Εισαγωγή στο Δίκαιο της Πληροφορικής, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, σ. 6 και σ. 7
20.Μανιάτης Α., Δίκαιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σάκκουλας 2006, σ. 3, σ. 4.
21.Καλλινίκου Δ., Πνευματική Ιδιοκτησία και Πνευματικά Δικαιώματα, 2η έκδοση, Αθήνα 2005, ΠΝ Σάκκουλας, σ. 4.
22.Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Προσωπικά Δεδομένα, Σάκκουλας, 2007, σ. 67, σ. 137.
23.Συνοδινού Τ.Ε., Βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες: Η δημιουργία και χρήση βάσεων δεδομένων μέσα σε βιβλιοθήκες, ΕΕΕυρΔ 1/2006, σ. 143, 144.
24.Βλαχόπουλος Κ., Ηλεκτρονικό Έγκλημα: μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007, στη σ. 247.
25.Καλλινίκου Δ., Πνευματική Ιδιοκτησία και Βιβλιοθήκες, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2007, στη σ. 13
26.Κοριατοπούλου-Αγγέλη & Τσίγκου Χ., Πνευματική Ιδιοκτησία-Λημματογραφημένη ερμηνεία, 2007, Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 81, 329
27.Μανιάτης Α., Δίκαιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αθήνα 2006, Σάκκουλας, σ. 18, σ. 65, σ. 75, σ. 76
28.Σταματούδη Ε., Πνευματική Ιδιοκτησία-Ερμηνεία Ν. 2121/1993, διεύθυνση/επιμέλεια Λ. Κοτσίρη και Ε. Σταματούδη, Σάκκουλας, 2009, σ. 18
29.Σερενίδης Δ., Προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας στα ψηφιακά δίκτυα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 320.
30.Sarafianos D., Digital libraries’ liabilities: which law applies? Copyright Infringement, Blasphemy and Hate Speech, in Proceedings of ISIL 2010, Nomiki Βibliothiki, 2010.
31.Karachalios K., The sui generis ontologies of the patent system, Proceedings of the 3rd ISIL 2010, Nomiki Bibliothiki, 2010.
32.Strakantouna V., Privacy in libraries: the co-existence of ethical principles and legal rules, in Proceedings of the 3rd ISIL 2010
33.Παπακωνσταντίνου Ε., To δίκαιο της πληροφορικής, 2010, β! εκδ., σελ….
34.Καλλινίκου Δ., Πνευματική Ιδιοκτησία και Πνευματικά Δικαιώματα, 2η έκδοση, Αθήνα 2005, ΠΝ Σάκκουλας (στη Νομικη Προστασια Βασεων Δεδομενων)
35.Συνοδινού Τ.Ε., Πνευματική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες-η σχέση χρήστη-δημιουργού, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 124
36.Ιγγλεζάκης Ι., Το δικαίωμα στη βάση δεδομένων στο μεταίχμιο της πνευματικής και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας με αφορμή την ΠολΠρΑθ 6544/2006, ΕπισκΕΔ Β 2007, 375-388, στις σ. 375, 376, 378 και 379.
37.Γάκη Μ., H έννοια της βάσης δεδοµένων και το πεδίο, εφαρμογής του ειδικής φύσης δικαιώματος, με αφορμή την απόφαση ΔΕΚ της 9.11.2004, ΕΕΕυρΔ 1: 2004, σ. 114.
38.Συνοδινού Τ.Ε.,, Βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες: Η δημιουργία και χρήση βάσεων δεδομένων μέσα σε βιβλιοθήκες, ΕΕΕυρΔ 1/2006, σ. 143, 144.
39.Καλλινίκου Δ., Πνευματική Ιδιοκτησία και Βιβλιοθήκες, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2007, σ. 41.
40.Συνοδινού Τ.Ε., Νέα δεδομένα για τις βάσεις δεδομένων, ΔιΜΜΕ2005, σ. 63.
41.Συνοδινού Τ.Ε., Οι βάσεις δεδομένων απέναντι στο απόγειο του διαδικτύου, ΧρΙΔ 2007, 667
42.Γιαννόπουλου Γ., Το δικαίωμα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται από κρατικούς φορείς, ΔιΜΜΕ 2006, 478.
43.Ιγγλεζάκη Ι., Εισαγωγή στο δίκαιο της πληροφορικής, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, στις σ. 46 και 49.
44.Κοριατοπούλου-Αγγέλη Π. & Τσίγκου Χ., Πνευματική Ιδιοκτησία-Λημματογραφημένη ερμηνεία, 2007, Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 81, 84, 329
45.Σταματούδη Ε., Πνευματική Ιδιοκτησία-Ερμηνεία Ν. 2121/1993, διεύθυνση/επιμέλεια Λ. Κοτσίρη και Ε. Σταματούδη, Σάκκουλας, 2009, σ. 18
46.Ιγγλεζάκης Ι., Η εξουσία απαγόρευσης της εξαγωγής του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των περιεχομένων της βάσης δεδομένων με αφορμή την απόφαση ΔΕΚ της 09.10.2008, ΕπισκΕΔ Δ 2008, 1-15, στις σ. 1 και 3
47.Aπό την ελληνική νομολογία: Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 6544/2006, εκτενείς παραπομπές σε διάφορα σημεία του βιβλίου μου «Νομική Προστασία Βάσεων Δεδομένων»
48.Γάκη Μ., (βιβλιοκρισία του βιβλίου), ΕΕΕυρΔ 2004, σ. 864
49.Συνοδινού Τ.Ε., Η εφημερίδα ως βάση δεδομένων, στο Σταματούδη Ε., (επιμ.), Δημοσιογράφοι και Εκδότες ΜΜΕ, Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Σάκκουλας, 2009, στη σελ. 166
50.Σινανίδου Μ., Άτυπες εκδοτικές «συνεργασίες»: linking, framing, meta-tagging, στο στο Σταματούδη Ε., (επιμ.), Δημοσιογράφοι και Εκδότες ΜΜΕ, Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Σάκκουλας, 2009, στη σελ. 213
51.Σερενίδης Δ., Προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας στα ψηφιακά δίκτυα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 320 και 305.
52.Sarafianos D., Digital libraries’ liabilities: which law applies? Copyright Infringement, Blasphemy and Hate Speech, in Proceedings of ISIL 2010, Nomiki Vivliothiki, 2010.
53.Συνοδινού Τ., Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασία προσωπικών δεδομένων, στο Λαμπρινουδάκη Κ., Μήτρου Λ., Γκρίτζαλη Σ. & Κάτσικα Σ., επιμ., Προστασία της ιδιωτικότητας και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνικά και νομικά θέματα, Παπασωτηρίου, 2009, σελ. 624.
54.Αναφορά του βιβλίου στην ελληνική wikipedia, ek.wikipedia.org/wiki/Νομική_Προστασία_Βάσεων_Δεδομένων.
55.Vu Nguyen, Incomplete Rationales for Intellectual Property Ownership and a social-relations perspective, 2010, σελ. 5, 11 68, 100, 165, thesis available at www.wesscholar.wesleyan.edu.
56.J. Janewa Osei Tutu, Emerging Scholars Series: A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law, 15 Intellectual Property L. Rev. 147 (2011), σελ. 56, διαθέσιμο στο http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol15/iss1/3.
57.Nabilou Hossein, A Response to Professor Shavell’s “Should Copyright in Academic Works be Abolished?”, διαθέσιμο στο www.ssrn.com, σελ. 11, 16.
58.Tavani H., ICT ethics bibliography-A select list of recent books, Ethics and Information Technology, DOI 10.1007/210676-010-9245-3, Springer 13.7.2010
59.Kavoura Α. & Bitsani Ε., Examining the relationship in creation of advertising messages and issues of intellectual property in the digital era, An information law for the 21st century, Nomiki Bibliothiki, 2010, p.
60.Karachalios K., The Sui Generis ontologies of the patent system, An Information law for th 21st century, Nomiki Bibliothiki, 2010.
61.Kapellakou G., Illegal downloading: proposed solutions from the EU member States, Proceedings of the 3rd ISIL 2010, Nomiki Bibliothiki, 2010
62.Κikkis I., The economic analysis of moral right, Proceedings of the 3rd ISIL 2010, Nomiki Bibliothiki, 2010
63.Tsingos T., User-created content v. Copyright: two worlds collide? Proceedings of the 3rd ISIL 2010, Nomiki Bibliothiki, 2010
64.Yu S., Innovation as Capability and Freedom: Charting a Course of TRIPS Patent Protection in a Fair and Balanced Global Innovation System, 2013, thesis.
65.Karydi D., Karydis I. & Deliyannis Y., Legal issues in using musical content from itunes and youtube for music information retrieval, in Honorary volume for Evi Laskari, Nomiki Bibliothiki, 2013, p. 158
66.Lukyte M. A Rawlsian perspective on copyright and justice in Italy, in honorary volume for Evi Laskari, Nomiki Bibliothiki, 2013, p. 182
67.Ιndividuals, not technologies, Mind-Body Politic, http://mindbodypolitic.com/2011/03/, Μάρτιος 2011
68.Kanning M. A philosophical analysis of intellectual property, in defense of instrumentalism, thesis, pp. 11, 24 and 57, available at http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5290&context=ed.
69.Μarinos P. & Kaponi A, Public domain vigor based on John Locke, Values and Freedoms in information law and ethics, 2011, Nomiki Bibliothiki, pp. ….
70.Παπαδόπουλος Μ., Ο δημόσιος τομέας στην ελληνική νομοθεσία, εισήγηση στην ημερίδα δημόσιου τομέα 1.1.2013, ΟΚFN Greece, διαθέσιμο εδώ , υπ. 24 και 25.
71.Franklin B., The Case Against a Moral Right to Intellectual Property, 2013, http://www.etd.ceu.hu/2013/franklin_brent.pdf.
72.Lucchi N., Understanding genetic information as a commons: From bioprospecting to personalized medicine, International Journal of the Commons, 2013.
73.Louw A.M., 'Jumping on the Brand Wagon':'Association Rights' and the Thematic Space of the Sports Mega-Event, Ambush Marketing & the Mega-Event Monopoly, 2012 – Springer
74.Wilk A., Patentability of Software, … Science, Technology and Engineering (SWSTE), 2012 …, 2012 - ieeexplore.ieee.org
75.Burlamaqui L., Knowledge Governance: An analytical Approach and its Policy Implications, Knowledge Governance: Reasserting the Public …, 2012 - books.google.com
76.Yu S., Innovation as Capability and Freedom: Charting a Course of TRIPS Patent Protection in a Fair and Balanced Global Innovation System, 2013 -ruor.uottawa.com.
77.Louw A.M., Mega-Event Rights Protection and Intellectual Property Laws, Ambush Marketing & the Mega-Event Monopoly, 2012 – Springer
78.Wirastomo R., The WTO Protection of Traditional Knowledge and Indonesia's Traditional Knowledge Bill, Juris Gentium Law Review, 2013- cimc.ugm.ac.id
79.Leventer N.O., Google Book Search und vergleichendes Urheberrecht: unter Heranziehung des deutschen und des US-amerikanischen Rechts, Τόμος 2 του Schriften zum Medien- und Informationsrecht, 2011, C. Beck.
80.Plomer A.,Τhe Human Rights Paradox: Intellectual Property Rights and Rights of Access to Science, Human Rights Quarterly, 2013
81.Myths from the Birth of US Copyright: Part 2, Copyhype, http://www.copyhype.com/2012/05/myths-from-the-birth-of-us-c... May 2012.
82.How far should the law go in order to protect the right holders, at http://cylaw.info/how-far-should-the-law-go-in-order-to-protect-the-right-holders/, Nov. 2011.
83.Laurie G., Genetic Privacy, Cambridge University Press, 2004, σ. 258.
84.Laurie G., Protecting and Promoting Privacy in an Uncertain World: Further Defenses of Ignorance and the Right not to Know, EJHL 7, 2000, 18
85.Laurie G., A response to Adorno, Journal of Medical Ethics 2004;3-:439-440
86.Petrillo J., Genetic Risk: The New Frontier of the Duty to Warn, Behavioral Sciences and the Law 19, 405-421 (2001).
87.Αdorno P., The right not to know: an autonomy based approach, J. Med.Ethics 2004;30: 435-439.
88.Harris J. & Keywood K., Ignorance, Information and Autonomy, Theoretical Medicine, vol. 22 n. 5, 2001.
89.Godard B., Hurlimann T., Letendre M. & Égalité N., Guidelines for Disclosing Genetic Information to Family Members: From Development to Use, Familial Cancer, vol. 5, n. 1 March 2006.
90.Zone C., Ignorance, Information and Autonomy, Theoretical Medicine, 2001, doi.wiley.com.
91.Sons L., Genetic Risk: The New Frontier of the Duty to Warn, Behav.Sci.Law, 2001, doi.wiley.com.
92.Ηegelsson, Eriksson & Swartling, Limited Relevance of the Right not to Know, Accountability in Research 2007, informaworld.com.
93.Gibbar R., The status of the family in law and bioethics, 2005, σελ. 151, σε τρία σημεία (εκτενής αναφορά στο κείμενο των θέσεων του άρθρου).
94.Etchegary H., Miller F., de Laat S, Wilson B., et al., Decision-Making about Inherited Cancer Risk: Exploring Dimensions of Genetic Responsibility, Journal of Genetic Counseling, June 2009, 18:252-264, at p. 260 and 259
95.Gerards J., Heringa A.W. & Janssen, Genetic discrimination and genetic privacy in a comparative perspective, 2005, Antwerp, στις σελιδες 71 (υποσημειωση 111), 71 (υποσημείωση 112), 71 (υποσημείωση 114, 115), 72 (υποσημείωση 116, 117 120. 122) σελίδα 126 (υποσημείωση 126)
96.Slovenko R., Psychiatry in law: law in psychiatry, Routledge 2002, σελ. 738, υποσ. 91 (see the debate Laurie/Bottis).
97.MacIlroy E., Privacy and confidentiality and genetic databases: a modified databases approach, thesis, Univ. of Toronto, Law School, 2001, διαθέσιμο στο https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/16351/1/MQ63085.pdf
98.Trokanas T., The use of genetic data in private insurance-problems and global perspectives, An information law for the 21st century, Nomiki Bibliothiki, 2010
99.Corrales M., Protecting patients’ rights in clinical trial scenarios: the “bee metaphor” and the symbiotical relationship, An information law for the 21st century, Nomiki Bibliothiki, 2010
100.Το άρθρο Comment on a View etc. παραπέμπεται εκτενώς (υπάρχει και αυτούσια παράθεση αποσπασμάτων του) στο βιβλίο ‘Health Law and the European Union’, Tamara Hervey & Jean McHale, Cambridge University Press, 2004, σ. 186, 187 και 214.
101.Gertz R., Is it Me or We? Genetic Relations and the Meaning of Personal Data under the Data Protection Directive’, EJHL 11: 231-244, 244 (σημ. 16).
102.Nys et al., Patient Rights in EU Member States, Health Policy 83 (2-3) pp. 223-235, 2007.
103.Goffin, Nys, Borry & Dierickx, Patient Rights in the EU, Greece, European Ethica/Legal Papers n. 6, Leuven 2007, ISBN 978 90 334 66281, ππ 1-56, παραπομπή στις σ. 7, 28, 2 και, 37 (σε δύο σημεία). Διαθέσιμο στο www.eurogentest.org/patient/info/.../ethical_legal_papers.xhtml.
104.Φραγκουδάκη Ε., Η νομική μεταχείριση των εφαρμογών της βιογενετικής-ιδίως από πλευράς ιδιωτικού δικαίου, Σάκκουλας, 2007, σ. 325 και σ. 338
105.Κriari-Katrani I., Genetic Data and Confidentiality: the Estonian Experiment, Paper presented at the conference for Experts Hearings, organized by the European Group of Ethics, for the preparation of Opinion 18 about „Gene data in employment situations“. Athens, 26-27 May 2003, in the frame of the Greek Presidency of the EU, p. 7 (διαθέσιμο στο http//www.bioethics.org.gr/Geneticdatakriari.doc).
106.Gerards J. & Janssen H., Regulation of Genetic and Other Information, EJHL 2006, December, vol. 13, no 4, p. 321-399, παραπομπή στη σ. 378
107.Muela-Meza & Zapopan Martín (2006) Contradicciones éticas de las responsabilidades sociales en la bibliotecología. Derechos de autoria moral, 2006
108.Busch T., Capabilities in, capabilities out: overcoming digital divides by promoting corporate citizenship and fair ICT, Ethics and Information Technology, Springer, DOI: 10.1007/s10676-010-9261-3, 31.12.2010 (online)
109.Μilunovic D., Specijalne biblioteke u Republici Srbiji-stanje i prioriteti razvoja sa predlogom mera za unapređenje rada, Infoteka, 2005 - eprints.rclis.org
110.Muela-Meza Z., M., Towards a critical and labor librarianship. Socialist, leftist, anticapitalist, and critical voices against the hegemony of the bourgeois and capitalist classes in the …- LIS (Library and Information Science Critique): …, 2012 - eprints.rclis.org.
111.Reichman J. & Okediji R., When Copyright Law and Science Collide: Empowering Digitally Integrated Research Methods on a Global Scale, Minnesota Law Review 96, n. 4, 2012, σελ. 59, διαθεσιμο στο ssrn.
112.Φουντεδάκη Κ., Αστικό Ιατρικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2003, σ. 179
113.Φουντεδάκη Κ., Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, Ν. 3418/2005, στο συλλογικό έργο Ο Νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, επ. Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2006, εκδ. Σάκκουλα, σελ. 14
114.Φουντεδάκη Κ., Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Αστική Ιατρική Ευθύνη, Σάκκουλας 2008, σελ. 95
115.Ψαρούλης και Βούλτσος, Ιατρικό Δίκαιο και στοιχεία βιοηθικής, University Studio Press, 2010, σ. 458
116.Το άρθρο συμπεριλαμβάνεται στην ελληνική νομική βιβλιογραφία που παρατίθεται στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, www.iatronomiki.gr
117.Σταθόπουλος Μ., Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Σάκκουλας 2004, πέμπτη έκδοση, σ. 289.
118.Φουντεδάκη Κ., Αστική Ιατρική Ευθύνη, Σάκκουλας 2003, σ. 343 και σ. 197
119.Φραγκουδάκη Ε., Η νομική μεταχείριση των εφαρμογών της βιογενετικής-ιδίως από πλευράς ιδιωτικού δικαίου, Σάκκουλας, 2007, (σε πολλά σημεία).
120.Ψαρούλης και Βούλτσος, Ιατρικό Δίκαιο και στοιχεία βιοηθικής, University Studio Press, 2010, σ. 458
121.Τοπάλης Σ. & Χοβαρδά Χ., Η ιατρική ευθύνη μέσα από τη νομολογία, στο Γώγος Κ., Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Παπαδοπούλου Λ. & Φουντεδάκη Κ., Η ιατρική ευθύνη στην πράξη (επιμ.)-νομολογιακές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, Σάκκουλας 2010, σελ. 43
122.Kelali P., Regulating speech on the Internet: myths, trends and realities, Proceedings of the 3rd ISIL 2010, Nomiki Bibliothiki, 2010
123.Σταθόπουλος Μ., Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Σάκκουλας 2004, πέμπτη έκδοση, σ. 459.
124.Ψαρούλης και Βούλτσος, Ιατρικό Δίκαιο και στοιχεία βιοηθικής, University Studio Press, 2010
125.Φουντεδάκη Κ., Ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστική ιατρική ευθύνη, Σάκκουλας 2008, σελ 63.
126.Το άρθρο συμπεριλαμβάνεται στην ελληνική νομική βιβλιογραφία που παρατίθεται στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, www.iatronomiki.gr.
127.1. Hendriks A., Wrongful Suits? Suing in the Name of Terri Schiavo and Kelly Molenaar, 12 European Journal of Health Law (2005) 97
128.Shifin, Lebel & MacAuley, Malpractice Issues in Perinatal Medicine, στο Textbook of Perinatal Medicine, eds. Kurjak A & Chervenak, 2006, στη σελ. 223
129.Lafferiere JN., Technicas de Procreation Humana Propuesta la Tutela Legislativa de la Persona Concebida, Honorable Senado de la Nacion, Comisiones de « Salud y Deporte », « Legislacion General » y « Justicia y Asuntos Penales », Audiencia Somber « Fertilizacion asistida : Aspectos Juridicos» Buenos Aires, 15.8.2006, EL DERECHO, 18/9/06, n.11.595, p.1 (Tomo 219, p. 58), στη σ. 3 (διαθέσιμο και στο www/uca.edu.ar/es).
130.Φραγκουδάκη Ε., Η νομική μεταχείριση των εφαρμογών της βιογενετικής-ιδίως από πλευράς ιδιωτικού δικαίου, Σάκκουλας, 2007, σ. 346
131.Fernando Dias Simões, Vida indevida? As acηυes por wrongful life e a dignidade da vida humana, Revista de Estudos Politécnicos, Polytechnical Studies Review, 2010, Vol VIII, nº 13, 187-203, ISSN: 1645-9911, 187
132.Paiva LPCC, Pretensões de Wrongful life: uma alternativa aos quadros tradicionais da responsabilidade civil? - 2011 - repositorio.ucp.pt
133.Walker J., Medicolegal aspects of perinatal medicine: European perspective, - Textbook of Perinatal Medicine, (Two Volumes), 2006 - CRC Press.
134.Strakantouna V., Privacy in libraries: the co-existence of ethical principles and legal rules, in Proceedings of the 3rd ISIL 2010, Nomiki Bibliothiki 2011
135.Ducato Rossana & Ilaria Marchi, Is GATTAGA already there? An interdisciplinary Approach to Forensic landscape of databanks, in Honorary volume for Evi Laskari, Nomiki Bibliothiki, 2013 p. 390
136.Παπαδοπούλου Μ.Δ., στο Κοτσίρη & Σταματούδη (επιμ.), Πνευματική Ιδιοκτησία, Ερμηνεία Ν. 2121/1993, Σάκκουλας, 2008, σελ. 522.
137.Συνοδινού Τ., στο Κοτσίρη & Σταματούδη (επιμ.), Πνευματική Ιδιοκτησία, Ερμηνεία Ν. 2121/1993, Σάκκουλας σελ. 774 και 805.
138.Ιγγλεζάκης Ι., Το δικαίωμα στη βάση δεδομένων στο μεταίχμιο της πνευματικής και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας με αφορμή την ΠολΠρΑθ 6544/2006, ΕπισκΕΔ Β 2007, 375-388, στη σ. 375
139.Ιγγλεζάκης Ι., Η εξουσία απαγόρευσης της εξαγωγής του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των περιεχομένων της βάσης δεδομένων με αφορμή την απόφαση ΔΕΚ της 09.10.2008, ΕπισκΕΔ Δ 2008, 1-15 στη σ. 1.
140.Τοπάλης Σ. & Χοβαρδά Χ., Η ιατρική ευθύνη μέσα από τη νομολογία, στο Γώγος Κ., Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Παπαδοπούλου Λ. & Φουντεδάκη Κ., Η ιατρική ευθύνη στην πράξη (επιμ.)-νομολογιακές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, Σάκκουλας 2010, σελ. 9 και σελ. 71
141.Καλλινίκου Δ., Πνευματική Ιδιοκτησία και Βιβλιοθήκες, 2007, σ. 42
142.Συνοδινού Τ., στο Κοτσίρη Λ. & Σταματούδη Ε., επιμ., Πνευματική Ιδιοκτησία-Ερμηνεία Ν. 2121/1993, Σάκκουλας 2009, στη σ. 774
143.Ιγγλεζάκης Ι., Το δικαίωμα στη βάση δεδομένων στο μεταίχμιο της πνευματικής και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας με αφορμή την ΠολΠρΑθ 6544/2006, ΕπισκΕΔ Β 2007, 375-388, στις σ. 375, 378 και 387
144.Ιγγλεζάκης Ι., Η εξουσία απαγόρευσης της εξαγωγής του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των περιεχομένων της βάσης δεδομένων με αφορμή την απόφαση ΔΕΚ της 09.10.2008, ΕπισκΕΔ Δ 2008, 1-15, στη σ. 1 και 2
145.Συνοδινού Τ.Ε., Η εφημερίδα ως βάση δεδομένων, στοΣταματούδη Ε., (επιμ.), Δημοσιογράφοι και Εκδότες ΜΜΕ, Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Σάκκουλας, 2009, σελ. 169
146.Συνοδινού Τ., Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασία προσωπικών δεδομένων, στο Λαμπρινουδάκη Κ., Μήτρου Λ., Γκρίτζαλη Σ. & Κάτσικα Σ., επιμ., Προστασία της ιδιωτικότητας και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνικά και νομικά θέματα, Παπασωτηρίου, 2009, σελ. 624.
147.Nys et al., Patient Rights in EU Member States, Health Policy 83(2-3) 2007, pp. 223-235
148.Goffin,, Nys, Borry & Dierickx, Patient Rights in the EU, Greece, European Ethica/Legal Papers n. 6, Leuven 2007, ISBN 978 90 334 66281 p. 9 (σε δύο σημεία), σ. 12, σ. 20, 21, 22, 23, 24,
149.Stultiens L. et al., Minors and Informed Consent, A Comparative Approach, EJHL 14(1) pp. 21-35
150.Παπαδοπούλου Μ.Δ., στο Κοτσίρη & Σταματούδη, επιμ., Ερμηνεία Ν. 2121/1993, σελ. 512, 515, 522, 529 (δύο σημεία), 530 και 531
151.Συνοδινού Τ., στο Κοτσίρη Λ. & Σταματούδη Ε., επιμ., Πνευματική Ιδιοκτησία-Ερμηνεία Ν. 2121/1993, σελ. 774
152.Papadopoulou Μ.D., E-education and copyright limitations, 3ο Διεθνές Συνέδριο e-Democracy "Next Generation Society: Technological and Legal Issues”, πρακτικά συνεδρίου
153.Papadopoulou, M.D., Copyright Limitations and Exceptions in an E-Education Environment, in European Journal of Law and Technology, Vol. 1, Issue 2, 2010.
154.Καλλινίκου Δ., Πνευματική Ιδιοκτησία και Βιβλιοθήκες, 2007, σελ. 151
155.Παπαδοπούλου Μ.Δ., στο Κοτσίρη & Σταματούδη (επιμ.), Πνευματική Ιδιοκτησία-Ερμηνεία Ν. 2121/1993, Σάκκουλας 2009, σελ. 599 και 600
156.Βαγενά Ε., Πνευματική ιδιοκτησία και το δικαίωμα του κοινού για πληροφόρηση, στο Σταματούδη Ε., (επιμ.), Δημοσιογράφοι και Εκδότες ΜΜΕ, Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Σάκκουλας, 2009, σελ. 127.
157.Papadopoulou M.D., Copyright exceptions and limitations for persons with print disabilities: the innovative Greek legal framework against the background of the international and European developments, Proceedings of the 3rd ISIL 2010, Νοmiki Bibliothiki 2010
158.Βαγενά Ε., Η τεχνολογική προστασία και η ψηφιακή διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας, διδ. διατρ., Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 309.
159.Giannakoulopoulos A., Web accessibility guidelines: the debate over enforcement, Proceedings of the 3rd ISIL 2010, Nomiki Bibliothiki 2011
160.Youngseek K., Howard J., Ravindranath S. & Park J., Problem Analyses and Recommendations in DRM Security Policies, Springer Berlin, 2008, 10.1007/978-3-540-89900-6.
161.Grodzinsky F. & Tavani H., Onfile Sharing: Resolving the Tensions between Privacy and Property Interests, ACM SIGCAS Computers and Society, Volume 38, issue 4, December 2008.
162.Vantsiouri P., Setting new limits to the protection of digital media, Proceedings of the 3rd ISIL 2010, Nomiki Βibliothiki, 2010
163.Ιγγλεζάκης Ι., Το δικαίωμα στη βάση δεδομένων στο μεταίχμιο της πνευματικής και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας με αφορμή την ΠολΠρΑθ 6544/2006, ΕπισκΕΔ Β 2007, 375-388, στις σ. 375, 385 και 388.
164.Συνοδινού Τ., στο Κοτσίρη & Σταματούδη (επιμ.), Πνευματική Ιδιοκτησία-Ερμηνεία Ν. 2121/1993, Σάκκουλας 2009 σελ. 774 και 777.
165.Κοριατοπούλου-Αγγέλη Π. & Τσίγκου Χ., Πνευματική Ιδιοκτησία-Λημματογραφημένη ερμηνεία, 2007, Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 84 (Κοριατοπούλου)
166.Κοριατοπούλου-Αγγέλη Π. & Τσίγκου Χ., Πνευματική Ιδιοκτησία-Λημματογραφημένη ερμηνεία, 2007, Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 232 (Τσίγκου)
167.Σταματούδη Ε., Πνευματική Ιδιοκτησία-Ερμηνεία Ν. 2121/1993, διεύθυνση/επιμέλεια Λ. Κοτσίρη και Ε. Σταματούδη, Σάκκουλας, 2009, σ. 56
168.Σταματούδη Ε., Πνευματική Ιδιοκτησία-Ερμηνεία Ν. 2121/1993, διεύθυνση/επιμέλεια Λ. Κοτσίρη και Ε. Σταματούδη, Σάκκουλας, 2009, σ. 73
169.Ιγγλεζάκης Ι., Η εξουσία απαγόρευσης της εξαγωγής του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των περιεχομένων της βάσης δεδομένων με αφορμή την απόφαση ΔΕΚ της 09.10.2008, ΕπισκΕΔ Δ 2008, 1-15, στη σ. 1.
170.Strakantouna V., Privacy in libraries: the co-existence of ethical principles and legal rules, in An information law for the 21st century, Nomiki Bibliothiki 2011
171.1. Sinanidou M., Digitization of works and access to culture: recent developments in Google books and Europeana, Proceedings of the 3rd ISIL 2010, Nomiki Bibliothiki, 2010
172.Sinodinou T., Google’s legal adventures and their impact to the evolution of European information Law, Proceedings of the 3rd ISIL 2010, Nomiki Bibliothiki, 2010
173.Papadopoulos M. & Kaponi A., Privacy in the nook of Facebook, Proceedings of the third ISIL 2010, Nomiki Bibliothiki 2011
174.1. Spirou M., Freedom of Art as Freedom of Expression in modern times, Proceedings of the 3rd ISIL 2010, Nomiki Bibliothiki
175.Kosmides Τ., Zivilrechtliche Haftung fόr Datenschutzverstοβe, Eine Studie zu Art. 23 EG-Datenschutzrichtlinie und Art. 23 griechisches Datenschutzgesetz unter Berόcksichtigung des deutschen Rechts, Hervert Urz Verlag, Munchen, ISBN 978-3-8316-0967-3, σελ. 155, 191, 196, 218, 243, 245, 246α, 246β, 325.
176.Κosmides T., The legal nature of the controller’s liability according to art. 23 of Directive 95/24/EC, in honorary volume for Evi Laskari, Nomiki Bibliothiki, 2013, p. 332.
177.Eλίνα Βλάχου, Wrongful life-wrongful birth, DIGESTA 2008, Δ, 456, 459
178.Corrales M., Protecting patients’ rights in clinical trial scenarios: the “bee metaphor” and the simbiotical relationship, Proceedings of the 3rd ISIL 2010, An information law for the 21st century, Nomiki Bibliothiki, 2010
179.Rosana Ducato & Ilaria Marchi, Is GATTAGA already there? An nterdiscoplinary approach to the forensic landscape of biobanks, in Honorary volume for evi Laskari, Nomiki Bibliothkil 2013, p. 393
180.Opel Τ., Beschreibung sicherheitsrelevanten Verhaltens in der Open Source Softwareentwicklung, FU Berlin, Z Masterarbeit - inf.fu-berlin.de, σ. 122, στη σελ. 77.
181.Tavani H., Ethics and Technologies: controversies, questions and strategies for ethical computing, third edition, 2010, Wiley, στη σελ. 199.
182.Fadia Ankit, The unofficial guide of ethical hacking, Sengage Learning, 2005, p. 8
183.Ess C., Digital Media Ethics, Polity, 2009, σελ. 127, για το Digital Dvide: [«…(the article) provides an excellent overview of the current, sometimes overwhelming, realities and understandings of what the digital divide means and explores a number of responses”].
184.Adela RJ. (ed.), Handbook of Ethics, σ. 128 (με θετική κριτική του κεφαλαίου).
185.Coeckleberg M., mDignity in the global village: reflections on the digital divide, capabilities and new information technologies, in honorary volume for Evi Laskari, Nomiki Bibliothiki, 2013, p. 406
186.Tanveer Zia†, Yeslam Al-Saggaf, Md Zahidul Islam, Lihong Zheng, and John Weckert, Divide in Asia: Cases from Yemen, Bangladesh, Pakistan and China, Journal of Information Ethics, 01/2009; 8(2):50-76.
187.Lanb Jason M., The Digital Divide: Free Expression, Technology and a Fair Democracy (March 10, 2013), available at http://ssrn.com/abstract=2245072.
188.Coeckleberg M., mDignity in the global village: reflections on the digital divide, capabilities and new information technologies, in honorary volume for Evi Laskari, Nomiki Bibliothiki, 2013, p. 406
189.Σινανίδου Μ., Πνευματική Ιδιοκτησία-Ερμηνεία Ν. 2121/1993, διεύθυνση/επιμέλεια Λ. Κοτσίρη και Ε. Σταματούδη, Σάκκουλας, 2009, σ. 1228
190.Παπαδοπούλου Μ.Δ., Πνευματική Ιδιοκτησία-Ερμηνεία Ν. 2121/1993, διεύθυνση/επιμέλεια Λ. Κοτσίρη και Ε. Σταματούδη, Σάκκουλας, 2009, σ. 158
191.Σταματούδη Ε., Δικαιώματα φωτογράφων και δημοσίευση φωτογραφιών σε ΜΜΕ, στο Σταματούδη Ε., (επιμ.), Δημοσιογράφοι και Εκδότες ΜΜΕ, Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Σάκκουλας, 2009
192.Trokanas T., The use of genetic data in private insurance-problems and global perspectives, in An Information Law for the 21st century, 2010, Nomiki Bibliothiki
193.Mήτρου Λ., Η προστασία της ιδιωτικότητας στην πληροφορική και στις επικοινωνίες. Η νομική διάσταση, στο Μήτρου Λ., Γκρίτζαλης Σ., Λαμπρινουδάκης, Kάτσικας Σ., επιμ., Προστασία της ιδιωτικότητας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, Παπασωτηρίου 2009, 634
194.Βilgel F., The impact of presumed consent laws and institutions on deceased organ donation, The European Journal of Health Economics, 2012 – Springer
195.Lopp L., Final Report: A Common Frame of Reference for European Laws on Living Organ Donation, Work Package, 2012
196.Bilgel F., The law and economics of organ procurement, 2011 - repub.eur.nl
197.Lopp L., Comparative Analysis of European Transplant Laws Regarding Living Organ Donation, Regulations Regarding Living Organ Donation in …, 2013 – Springer
198.Lopp L., Regulations Regarding Living Organ Donation in Europe: Possibilities of Harmonization,- 2013 –
199.Lopp L., Regulations Regarding Living Organ Donation in Europe, 2013
200.Lopp L., Best Practice Proposal for Living Organ Donation in the European Union, 2013, Springer
201.GB Neto, EN da Silva, AK Campelo, The Impact of Presumed Consent Law on Organ Donation: An Empirical Analysis, Economics - ospedale.al.it, working paper, http://www.ospedale.al.it/AllegatiPaginaDescrizione/Paper-03_2012_new.pdf.
202.Lee A., NYU, JL & Liberty 2013, Intellectual Property, Moral Rights, and Social Utility: A Classically Liberal Exploration of the Normative and Practical Implications of Intellectual Property Rights, View Website.
203.Χριστοδούλου Κ., Δίκαιο προσωπικών δεδομένων, Νομική Βιβλιοθήκη 2013, σελ. 84 (αστική ευθύνη κ.λπ., του 2009)
204.NM Nijsingh, Expanding newborn screening programmes and strengthening informed consent, - Quaestiones infinitae, 2012 - dspace.library.uu.nl (on Comment on a view etc)
205.Gustaco Ghidini, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law, 2010, p. 30, Edward Elgar publishing (on a defense of IP rights)
206.Dana Beldiman, Access to Information and Knowledge: 21st Century Challenges in Intellectual Property and Knowledge Governance,– 2013, EE, p 142 (on a defense of ip rights)
207.Anna Célia Castro,Rainer Kattel, Knowledge governance: reasserting the public interest, Antehm Press 2014, at p 26 (A defense…)
208.Roberto Bin, Sara Lorenzon, Nicola Lucchi, Biotech Innovations and Fundamental Rights, at p 67, Springer Science & Business Media, 13 Μαΐ 2012 (on a defense of IP rights)
209.On Shriffin, Locke and intellectual property, Isak Gerson, 2013, http://www.scribd.com/doc/144848513/On-Shiffrin-Locke-and-Intellectual-Ownership#scribd, on A defense of IP rights.
210.Nicholas John Gervassis, 'The Dehumanisation of Law: Digital Reflections', European Journal of Law and Technology, Vol. 3. No. 3, 2012 on A defense of IP ritghts
211.James Grimmelman, A response to Faith - Based Intellectual Property, available at http://2d.laboratorium.net/post/117023858730/faith-based-intellectual-property-a-response, citations to A Defense of IP rights
212.Mark Lemley,Faith-based Intellectual Property, Stanford Working Paper Series, available at, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2587297, citations (3) to A defense of IP rights
213.Bottis & Himma, Digital Divide, a perspective for the future: article handed out as teching material for the course of Computer and Information Ethics, Department of Informatics, Indiana University, US, see syllabus at http://www.socialstudiesof.info/sites/default/files/syllabi/ethicssyl2010.pdf
214.Terri Hart, Myths from the history of copyright, http://www.copyhype.com/2012/05/myths-from-the-birth-of-us-copyright-part-2/, citing A defense of IP rights
215.Benjamin Farrand, Networks of power in digital copyright law and policy, 2014, Glass House, at p.at p.5, citing A defense of IP rights.
216.Maria-Daphne Papadopoulou, The issue of orphan works and digital libraries, in Iglezakis et al., ed., E publishing and digital libraries, at The Google Library Project, TEKMHRION 2007
217. Στο ФУНКЦИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, АА Тюлькин - Голубцов Валерий Геннадьевич, 2014 - predprin.psu.ru, in A Defense of IP rights.
218. Medicamentos e direitos de propriedade industrial, alakise da genese e aplicado da lei N º 62/2011, AP Antunes - idb-fdul.com, in A defense of IP rights.
219. The functions of means of individualization, AA Tjulkin - Perm University Herald. Yuridical Sciences/Vestnik …, 2014, in A Defense of IP rights…
220. MIS 404, Ethics and information technology course, Spring 2014-http://www.arifsari.net/mis404course/ch1(19).pdf
Professor Paul Conway, School of Information University of Michigan, Uses the Digital divide in class (see power points and citation) www.si.umich.edu
221. Belder, L.P.C., Dijkman, L.E. & Mombers, A.E.M. (2011). The age of copyright: Wittem's copyright reform proposal compared to Samuelson's Preliminary Thoughts. Queen Mary Journal of Intellectual Property, 1 (3), (pp. 200-222) (23 p.), in A Defense of IP rights…
222. United Nations: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Trafficking/A-68-256-English.pdfee, citation to Maria Bottis, “The new Greek statute on organ donation — yet another effort to advance transplants”, European Journal of Health Law, vol. 19, No. 4 (2012), p. 393. (at page 13, footnote 20).
223. Ε. Ρεθυμιωτάκη, Ευθανασία και διαθήκες ζωής σε: Μ. Δρακοπούλου (επιμ.), Ευθανασία, Αφιέρωμα στον πρώτο πρόεδρο της Επιτροπής Γεώργιο Κουμάντο, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 10 Χρόνια Λειτουργίας 1999-2009, Αθήνα, Εκδόσεις Θέμις, Νικ. Σάκκουλας Ο.Ε., 2012, σελ. 153-194, παραπομπή στη διατριβή (1999)
224. Ε. Ρεθυμιωτάκη, Ευθανασία και διαθήκες ζωής, Μ Δρακοπούλου (επιμ.), Ευθανασία, Αφιέρωμα στον πρώτο πρόεδρο της Επιτροπής Γεώργιο Κουμάντο, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 10 Χρόνια Λειτουργίας 1999-2009, Αθήνα, Εκδόσεις Θέμις, Νικ. Σάκκουλας Ο.Ε., 2012, σελ. 153-194, παραπομπή στο Το πρόβλημα της θεμελίωσης…, 2000
225. Γ. Φύσας, Νομικά προβλήματα κατά την άσκηση της ιατρικής-αστική ιατρική ευθύνη, http://www.antonisfousas.gr/fousaslaw/index.php?pageid=44&ptype=articles&articlescatsid=1&articlescontid=8&page=2%5C%22, παραπομπή στο Η πραγματογνωμοσυνη….2003
226. Ε. Πραγιάννη, Συναίνεση Δικαιοπρακτικά Ανίκανου Ασθενούς σε Ιατρική Πράξη, Σάκκουλας 2014, παραπομπή στη διατριβή
227. A. Mάνθος, Απώλεια ευκαιρίας στο δίκαιο της αποζημίωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, παραπομπή στο Η προσβολή της πιθανότητας κλπ 2003
228. Κ. Φουντεδάκη, Το φυσικό πρόσωπο στο αστικό δίκαιο, Σάκκουλας, 2012, παραπομπή στο Το πρόβλημα της θεμελίωσης …..2000
229. Κ. Φουντεδάκη, Το φυσικό πρόσωπο στο αστικό δίκαιο, Σάκκουλας 2012, παραπομπή στο Η υποχρέωση παροχής γενετικής πληροφορίας….2008
230. Κ. Φουντεδάκη, Το φυσικό πρόσωπο στο αστικό δίκαιο, Σάκκουλας 2012, παραπομπή στη διατριβή, 1999
231. Γ. Βουμβουράκης, Νομική ευθύνη εκ του προγεννητικού ελέγχου και διακοπή της κύησης για ευγονικούς λόγους στην Ελλάδα, http://ghlaw.co.gr/admin/spaw2/uploads/files/prenatalfinal.pdf, παραπομπή στη διατριβή 1999
232. Χ. Πολίτης, Η αποτίμηση της ιατρικής ευθύνης, Συνήγορος, τ. 53/2006, 43-46, παραπομπή στις Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠλημμΚερκ 125.
233. Α. Παπαδημητρόπουλος, Πιθανολογική αιτιότητα και αναλογική αποζημίωση, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 2/2011, 127επ. παραπομπή στο Η προσβολή της πιθανότητας ….., στη σ 136
234. Μ. Πόντη, Συμβάσεις πληροφορικής, λογισμικό και συστήματα Η/Υ ως αντικείμενα συμβάσεων,http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/4921/1/Ponti.pdf, παραπομπή στο Δίκαιο της Πληροφορίας, 2004
235. Ε. Ζερβογιάννη, Αμφισβητούμενα ζητήματα διαζευκτικής αιτιότητας, συρροή ενέργειας τρίτου προσώπου με τυχαίο περιστατικό ή ενέργεια του ζημιωθέντος, Ελληνική Δικαιοσύνη 2010, 949-963, παραπομπή στο Η προσβολή της πιθανότητας ….2003 (σελ. 14 / http://www.hiifl.gr/wp-content/uploads/Zervogianni-Final.pdf).
236. Ξ. Ρ. Μορώνης, Με ποια ασφάλεια και δημιουργικότητα κυματοδρομούν οι νέοι στο διαδίκτυο? Στο Παιδιά και ΜΜΕ – Οι ανήλικοι στον κόσμο της επικοινωνίας, ΓΓΕ-ΓΓΕ, ΥΠΕΣ. Αθήνα, 2009, http://video.minpress.gr/wwwminpress/prakt_paidiamme/prakt_paidiamme03.pdfΠαραπομπή (σελ. 82) στο Η λογοκρισία ….ΔτΑ, 2006
237. ΕφΑθ 3001/2013, παραπομπή στη Νομικη Προστασια …2004, http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/efath3001_2013.htm.
238. N. Κουράκης, Η πορνογραφία ανηλίκων στο διαδίκτυο, παραπομπή στο Η απαγόρευση της λογοκρισίας….2006, Σχετικός σύνδεσμος
239. E. Dacoronia, European Tort Law Yearbook. Volume 3, Issue 1, Pages 273–304, ISSN (Online) 2190-7781, ISSN (Print) 2190-7773, DOI: 10.1515/tortlaw-2014-0114, November 2014, in The Obligation to provide genetic information…
240. Cassandra Kirsch, The great hat hunter: Reconciling cyberspace reality and the law, (2014), 41(3) Northern Kentucky Law Review, 383, http://www.academia.edu/4721959/Grey_Hat_Hacking_Reconciling_Law_with_Cyber_Reality, at Disclosing Software Vulnerabilities (page 7 of the article)
241. Εμμανουήλ Αλαφραγκής, Σύγκρουση του δικαιώματος στην προσωπικότητα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού έργου πνευματικής ιδιοκτησίας, Σάκκουλας, 2012
242. David Wood & David Frenkel, Public interest and rights of individuals to privacy, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015 (to Comment on a view…)
243. Titti Mattsson, Collecting data for quality improvement and research in Swedish health care, and the individual patient’s right and ability to protect their privacy, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015 (to Back to Basics: the case of informed consent and lost chances of living)
244. Atina Krajewska, Digitalization and information law as part of the developing global health law system, Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, in The Law of Information
245. Atina Krajewska, Digitalization and information law as part of the developing global health law system, Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, in Back to basics: the cases of informed consent and lost chances of living, 2000
246. Atina Krajewska, Digitalization and information law as part of the developing global health law system, Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, in Comment on a view…
247. Atina Krajewska, Digitalization and information law as part of the developing global health law system, Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, in DeCODE Genetics….
248. Atina Krajewska, Digitalization and information law as part of the developing global health law system, Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, in The consent process in medical research involving DNA databases…
249. Barmpaglou, M. Manousos & A. Perdikaeis, Traceability as a means of data protection of research biobanks, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, in The consent process in medical research involving DNA databases….
250. G. Skeberis & N. Koutsoupias,, Open access software usage in public and private institutions: existing legislation and new challenges in Sourh Eastern Europe, in
251. Atina Krajewska, Digitalization and information law as part of the developing global health law system, Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to A defense of IP rights…
253. Nicola Lucchi, Patent litigation in the biosciences: reconsidering ownership of genetic information after Brustle and Myriad, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to DeCODE…
254. Nicola Lucchi, Patent litigation in the biosciences: reconsidering ownership of genetic information after Brustle and Myriad, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to The consent process in medical research…
255. Chryssi Metallidou, Computer patents in Europe and the US, challenges and management of technological innovation, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to A Defense…
256. Chryssi Metallidou, Computer patents in Europe and the US, challenges and management of technological innovation, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to The law of Information, 2004
257. Maria Daphne Papadopoulou, Presenting a historical Treaty: The Marrakesh Treaty on accessible format copis for the visually impaired, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to Access to information for persons with disabilities
258. Maria Daphne Papadopoulou, Presenting a historical Treaty: The Marrakesh Treaty on accessible format copis for the visually impaired, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to The Law of Information, 2004
269. Maria Daphne Papadopoulou, Presenting a historical Treaty: The Marrakesh Treaty on accessible format copis for the visually impaired, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to A defense of IP rights
279. Dimitra Karidi & Ioannis Karidis, Legal issues of aggregating and curating information flows:m the case of RSS protocol, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to The law of Information 204
280. Emilios Christodoulidis, Information and democracy: reflections on a complex relationship, in in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to Law and Information: a Love Hate relationship, 2012
281. Evagglia Koutidou, Comparative aspects of freedom of information: European Union and member state dimensions of open access to public documents, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to Informational self-determination notes after the first 15 years of dataprotection law in Greece, Ion Rev - 44, Digesta 49 (repuclication).
282. Napoleon Xanthoulis, Deep web, a challenge for data protection, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to Censorship and the protection of minors…2006
283. P. Kitsos & P. Pappa, Privacy in the era of new surveillance technologies: an EU law mission impossible? In Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to Privacy and Surveillance, ed. Bottis, 2013
284. Nikita Maria, The recommended RFID privacy and data protection impact assessment framework in the EU, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, Not a Scalpel, RFID implants….2013
285. Teresa Coelho Moreira, The protection of workers’ personal data and the surveillance by RFID, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, in Not a Scalpel: RFID implants….2013
286. Marinos Papadopoulos, A bipolar system of copyright in the internet environment, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to A defense of IP rights….
287. Bjorn Coene, Calibrating IP: lets not get lost in metaphysics, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, in A defense of IP rights….2009
288. Aspasia Tsaoussi, Defining civil societies in the information age: myths and realities in the west and the rest, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to The Digital Divide, a perspective of the future…
289. Aspasia Tsaoussi, Defining civil societies in the information age: myths and realities in the west and the rest, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, to Digital technologies and the obligation to alleviate poverty,…..2013
290. Dionysis Politis et al., Mobile devices, mobile interfaces, mobile implantes..mobile ethics? In Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics,University of Macedonia Press, 2015, to Censorship and the protection of minors..2006
291. Mania Tsoumita, Ethics and advertising law, in Alexandropoulou et al (eds), Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, in The law of information 2004
293. JT Ćirić, JJ Brala-Mudrovčić ,KRITIČKA TEORIJA I ELEKTRONIČKO OBRAZOVANJE, - Методички видици, 2014 - epub.ff.uns.ac.rs, at Digital Divide.., 2008
294. D Milunović - Infoteka, Specijalne biblioteke u Republici Srbiji-stanje i prioriteti razvoja sa predlogom mera za unapređenje rada, 2005 - eprints.rclis.org, to A different kind of war….
295. Αnastasia Karagkiozaki, The intermediary immunity/liability scheme in the US and the EU: The possible impact of the Stop Online Piracy Act (SOPA), in Alexandropoulou-Egyptiadou et at., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, in The prohibition of censorship….2006
296. Deiyanni E. & T. Arvanitidou, Financial journalism: applying ethics during the challenging era of crisis, in Alexandropoulou-Egyptiadou et at., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, in The law of information, 2004.
297. Despoina Spatha, My avatar and I., in , in Alexandropoulou-Egyptiadou et at., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, in The legal protection of databases, 2004
298. Magkos et al., Parental control and children Internet safety: The good, the bad and the ugly, in T. Alexandropoulou et al., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, 2015, in The prohibition of censorsip… 2006.
299. Josep M. Basart, Mireia Farrús, Montse Serra: New ethical challenges for today engineering and technology. Telematics and Informatics 32(2): 409-415 (2015), in …..in Bottis M. ed., CEPE proceedings, Nomiki Vivliothiki, 2009
300. Hudson & Derksen, Righteous Art Anger, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Volume 70, Issue 4, pages 373–382, Fall 2012, in A Defense….2009
301. Elsa Deliyanni & Theodora Arvanitidou, Fnancial Journalism: applying ethics during the challenging era of crisis, in Alexandropoulou et al., Lifting Barriers to empower the future of information law and ethics, Nomiki Vivliothiki 2015, in Law and Information-A love/hate relationship, 2012.
302. KCB Ancheta, Information and Computer Ethics, kaylaancheta.pbworks.com, at The Digital Divide,….pp. 114 - 115
303. Charles Ess & Mary Thonseth, Global information and computer ethics, in Floridi L. (ed.), The Cambridge Handbook on Information and computer ethics, CUP, 2010, at The Digital Gap….
304. K. Zamarytė, Sakavičienė Asmens sutikimo dalyvauti pediatriniame klinikiniame vaistinio preparato tyrime teisiniai aspektai, Socialinių mokslų studijos, 2013 - ceeol.com, at Canellopoulou-Bottis, M. Research with Minors in Greece and the EU Directive on Clinical Trials. European Journal of Health Law.
305. U. Ogbogu & T. Caulfield, Human dignity and biotechnology policy, … of Genetics and Society: Mapping the …, 2009 , at DECODE Genetics...2005
306. J. Hamzabegovic & D. Kalpic A proposal for development of software to support specific learning difficulties, Telecommunications (ConTEL), 2013 12th International Conference on Telecommunications, at Disclosing Software Vulnerabilities…
307. Yue Wang, Human Population Genetic Research in Developing Countries: The Issue of group protection, Routledge, 2014 at Comment on a view….2000 (p. 217)
308. Stasiuk O., (Institute of Philology, National Taras Shevchenko University of Kyiv), Language Means of Evaluation of Modern Ukraine Image in News Texts of Germany and Sweden, Мовні і концептуальні картини світу, 2013-irbis-nbuv.gov.ua,http://philology.knu.ua/files/library/movni_i_konceptualni/46-4/10.pdf, στο Η μετάφραση των νομικών κειμένων (Столярова А.А., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СТИЛІСТИКО-КОМПОЗИЦІЙНІ РИСИ ТЕКСТІВ ДОВІРЕНОСТЕЙ НОВОГРЕЦЬКОЮ ТА УКРЇНСЬКОЮ МОВАМИ, in Russian), УДК 811.14’06:81’42:81’276.6:34.
309. Μ Χαρούλη, Ε Βασιλακάκη, ΑμεΑ και Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα, 2012, http://hdl.handle.net/10797/11050, Το πρόσωπο των βιβλιοθηκών διαρκώς αλλάζει: συνέργεια και στρατηγικές ανάπτυξης με έμπνευση και όραμα - 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), στο Η πρόσβαση στην πληροφορία για τα άτομα με αναπηρία, Ιόνιος ΕπΔ 2006
310. Α Τσουμπρακάκου ,Ανάπτυξη Πλαισίου Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης …, 2007, Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής και της μελλοντικής βιβλιοθήκης - 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, http://hdl.handle.net/10797/11340 ,στο Το Δίκαιο της Πληροφορίας, 2004
311. Kostagiolas P., Information services for supporting quality management in healthcare, The Journal on Information Technology in Healthcare 2006; 4(3): 137–146, στο Το Δίκαιο της Πληροφορίας, 2004
312. Βanou C.& Phillips A.,The Greek Publishing Industry and Professional Development, Publishing Reseach Quarterly, Springer, 2008, 24: 98-110, στο Το Δικαιο της Πληροφοριας, 2004.
313. Λίνα Παπαδοπούλου, Η νομική έννοια της «οικογένειας» και τα ομόφυλα ζευγάρια, μαθήματα από το ΕΔΔΑ, στον τιμητικό τόμο Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015, Σάκκουλας, παραπομπή στον Κ. Ροϊδη, Εναλλακτικές μορφές οικογενειακής αποκατάστασης παιδιών (υιοθεσία –αναδοχή) από ομόφυλα ζευγάρια ή ομοφυλόφιλα άτομα, σε: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη/Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Αθήνα: Παπαζήση 2014, 773επ.
314. Λίνα Παπαδοπούλου, Η νομική έννοια της «οικογένειας» και τα ομόφυλα ζευγάρια, μαθήματα από το ΕΔΔΑ, στον τιμητικό τόμο Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015, Σάκκουλας παραπομπή Σ. Βλαχόπουλος, Η προβληματική των νομικών ενώσεων προσώπων του ίδιου φύλου, σε: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη/Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Αθήνα: Παπαζήση 2014, 643επ.
315. Λίνα Παπαδοπούλου, Η νομική έννοια της «οικογένειας» και τα ομόφυλα ζευγάρια, μαθήματα από το ΕΔΔΑ, στον τιμητικό τόμο Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015, Σάκκουλας, παραπομπή στην Τ. Κυριακού, Το σύμφωνο συμβίωσης, ο γάμος των ομοφύλων και μια παραλογική θεσμική προκατάληψη, σε: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη/Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Αθήνα: Παπαζήση 2014, 761επ.
316. Ε. Φωτοπουλου, Ευθύνη και υποχρεώσεις του ψυχιάτρου κατά την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών, 15.2.12015, http://efotopoulou.gr/efthini-ke-ipochreosis-tou-psichiatrou-kata-tin-parochi-psichiatrikon-ipiresion/, παραπομπή στη διατριβή
317. Perez Alvarez, Miguel Angel, Teaching information ethics, in______ PRIMEIRO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ÉTICA DA INFORMAÇÃO. Ética da Informação: conceitos, abordagens, aplicações. Freire, Gustavo Henrique de Araujo (Org.), João Pessoa: Ideia, 2010, citing (p. 51) Hang, Understanding intercultural information ethics, in Bottis M. 2009, CEPE proceedings, Nomiki Vivliothiki (see http://issuu.com/maperez324/docs/eticainformacion).
318. Evaluative statement, Learning journal INF506, February 2, 2012, citing Bottis & Himma, The Digital Divide, see http://learningjournalinf506.blogspot.gr/2012/02/evaluative-statement.html.
319. Hodorogea G., Forms of legal protection for intellectual property rights, 3rd World Congress on the Advancement of Scholarly Research in Science, Economics, Law, and Culture vol. 3, 2010, Addleson Academic Publishers, citing Bottis & Himma, The Digital Divide… Hodorogea’s article available at http://www.contemporaryscienceassociation.net/
320. AN AbuAli, Arab Gulf Student's Plagiarism Acts, International Journal of Engineering & Computer Science IJECS-IJENS Vol:14 No:01 1 148301, 2014, citing (footnote 19) A defense of IP rights… (article available at http://www.ijens.org/Vol_14_I_01/148301-9595-IJECS-IJENS.pdf)
321. M. Pekala, Private Fair Use: Strengthening Polish Copyright Protection of Online Works by Looking to US Copyright Law, 14 Wake Forest J. Bus. & Intell. Prop. L., 166 (2013-2014) available also at – HeinOnlin, citing (at page 172) Grodzinsky & Bottis, Private use….
322. 結合本體論與案例推理之合理使用推薦, 楊協達 - 2011 - nccur.lib.nccu.edu.tw, citing Grodzinsky & Bottis, Private use…
323. Plomer A., The right to access the benefits of science and intellectual property rights, Biotech innovations and fundamental rights, 2012 – Springer, citing A defense of intellectual property rights, 2009.
324. David D’ Amato, Erecting gates and tolls in the information age, http://c4ss.org/content/29159, July 6, 2014, Center for a Stateless society-A left market anarchist and media center, citing Spinello & Bottis, a Defense…,
325. Crizel Ianne Cavero Virtucio, Stretching the ethical signal, citing Bottis & Himma, The digital divide….2008, at page 66, book available at IT To - crizelianne.pbworks.com.
326. Μπάνου Χριστίνα, Παναγοπούλου Θηρεσία & Κωσταγιόλας Πέτρος, Καταστροφές στις βιβλιοθήκες – υπηρεσίες πληροφόρησης: ιστορική επισκόπηση και σύγχρονες τάσεις για τη διαχείριση, Tεκμήριον, 7, 2007, 132, παραπομπή στο ‘Το δίκαιο της πληροφορίας’, 2004
327. Βanou C., 'Money and Taste". New Roles for the Greek Publishers, in a Changing Era: A Case-Study of Small Publishing Markets, International Journal of the Book, Volume 3, Issue 2, pp.39-46, παραπομπή στο ‘Το Δίκαιο της Πληροφορίας’, 2004
328. Sambou Aly, Traduction Spécialisée: rôle des facteurs textuels dans l’ appréhension du sens, Langues et Literatures, Janvier 2012, http://www.crisco.unicaen.fr/IMG/pdf/Article_publie_in_Gell_Aly_SAMBOU.pdf, παραπομπή στο ‘Le sort des référents ….’, 2000.
329. Novotma Marianna, Wrongful birth wrongful life-alebo až kam siaha zodpovednosť lekára za narodenie neplánovaného dieťaťa? 13.06.2011, http://www.zbierka.sk/sk/clanky/wrongful-birth-a-wrongful-life-alebo-az-kam-siaha-zodpovednost-lekara-za-narodenie-neplanovaneho-dietata.c-12.html, στο Wrongful birth and wrongful life….2004
330. Melinda Jones, Valuing all lives-even wrongful ones, in Critical Perspectives on Human Rights and Disability Law, Marcia H. Rioux, Lee Ann Basser Marks & Melinda Jones, eds., Martinus Njhoff publishers, 2011, pp. 87-116, citation at page 108 in Wrongful birth... 331. Adam Doležal, Wrongful life, wrongful birth žaloby – etické a právní úvahy, Journal of biomedical law and bioethics, Vol 3, No 3 (2013), at Wrongful birth and wrongful life.... http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/58/64
332. Jurgita Laurinaityt, “EGZISTENCINS ŽALOS” ATLYGINIMAS KAIP NAUJAUSIA TEISIS PROBLEMA BIOMEDICINOS SRITYJE, Vilnius 2007, http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20080128_113132-66019/DS.005.0.01.ETD, citation to Wrongful birth....
333. Roberto Andorno, Existe un derecho a no saber la propia información genética? 2005, JURISPRUDENCIA ARGENTINA. SUPLEMENTO BIOÉTICA 2005 (en prensa), Id Infojus: DACF050077 in Comment..... http://www.infojus.gob.ar/doctrina/dacf050077-andorno-existe_un_derecho_no.htm;jsessionid=rmld9j7tskmqbbv9loch7td?0-1.ILinkListener-search~panel-busqueda~avanzada~link&bsrc=ci
334. Mário de Figueiredo Barbosa, ////, 38 Revista 2009.2 – 19 – https://www.yumpu.com/pt/document/view/14810609/revista-19indd-ufba-direito-universidade-federal-da-bahia/39 at Comment on a view…2000.
335. Βαλεοντής & Κριμπάς, Νομική γλώσσα και νομική ορολογία, Θεωρία και Πράξη, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, στο Νομική ορολογία και ηθικά διλήμματα (http://www.eleto.gr/download/Conferences/4th%20Conference/4th_24-02-KanellopoulouBotti.pdf)
336. Rachael Mulheron, Medical Negligence: Non-Patient and Third Party Claims, Ashgate, 2010, at Comment on a View…2000. , page 398.
337. Φωτεινή Δραγατσούλη, Η μετάφραση και η διερμηνεία ως μέσον προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώπιων των εθνικών αστυνομικών και δικαστικών αρχών στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρακτικά Ημερίδας «Η μετάφραση και η διερμηνεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα», 2008, παραπομπή στο Νομική Ορολογία και Ηθικά Διλήμματα…2003
338. K Kortram, JA Lafranca, JNM IJzermans, The Need for a Standardized Informed Consent Procedure in Live Donor Nephrectomy: A Systematic Review, Transplantation, 2014 - journals.lww.com, to A New Law on ….
339. Laurie G.T, Genetics and patients' rights: where are the limits? Medical law international, 2000 - mli.sagepub.com comment, to Comment…2000
340. Ε. Φυτράκης, Ψυχιατρική περίθαλψη, ιατρικό σφάλμα και παράνομη κατακράτηση*, ... . Βοζίκη/Μ. Ρήγα/Γ. Πολλάλη, Αστική ιατρική ευθύνη. Ερευνητικά ευρήματα & σύστημα ανίχνευσης (ICU-MERIS), στο Μ. Κανελλοπούλου….., Ιατρική ευθύνη και βιοηθική, εκδ. Πασχαλίδη/Broken Hill, 2014, σελ. 59 επ. 68. [υποσημ. 4].
341. Ph. Jougleux, Ανοιχτή πρόσβαση και πνευματική ιδιοκτησία: ισορροπίες, συγκρούσεις και αντιφάσεις, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος, στο Νομική προστασία βάσεων δεδομένων, Νομική Βιβλιοθήκη 2004. [ υποσημ. 9
]. . 342. Π. Κίτσος/Αικ. Γιαννουκάκου/Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Η ηλεκτρονική υγεία την εποχή των Big και Open Data (ενόψει και των ρυθμίσεων της Πρότασης Κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) ΔΙΜΕΕ 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος – Μάρτιος, 10επ., στο Η Προστασία του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων σε Ηλεκτρονικά Ιατρικά Αρχεία. ... [υποσημ. 66 ].
343. Π. Κίτσος/Αικ. Γιαννουκάκου/Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Η ηλεκτρονική υγεία την εποχή των Big και Open Data (ενόψει και των ρυθμίσεων της Πρότασης Κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων), ΔΙΜΕΕ 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος σ. 10επ., ‘….Βλ. Μαρία Μπότη, στο «Δικαίωμα στη Λήθη-Δικαίωμα στην Ταυτότητα». Επιστημονική Ημερίδα «Η Σύγχρονη Προστασία ….’.
344. Θ. Παπαχρίστου - Γ. Λέκκας, Περιουσιακά Δικαιώματα στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, ... ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 1/2014, Ιανουάριος, στο Νομική Προστασία Βάσεων Δεδομένων, 2004 (υποσ. 28)
345. Θ. Παπαχρίστου - Γ. Λέκκας, Περιουσιακά Δικαιώματα στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, ... ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 1/2014, Ιανουάριος, στο Η προστασία της ιδιωτικής ζωής….(υποσ. 31)
346. Δ. Καλλινίκου, Η επίδραση του ενωσιακού δικαίου στην εθνική νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 4/2013, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος, στο 6544/2006 ΔiΜΕΕ 2007,90-94 με σημ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη
347. Δ. Καλλινίκου, Η επίδραση του ενωσιακού δικαίου στην εθνική νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 4/2013, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος, ΕφΑθ 3001/2013 www.dsanet.gr και ΔiΜΕΕ 2013,535 σημ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη .
348. Χ. Βρεττού, Δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού vs. ιδιωτικής ζωής – Με αφορμή την ΣτΕ 1337/2013 περί αποκάλυψης του σκανδαλώδους βίου ανώτατου κληρικού, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 4/2013, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος, σε Κανελλοπούλου-Μπότη , Δικαίωμα στην προσωπικότητα και δικαίωμα στη φωτογραφία, σε Σταματούδη Ε. (επιμ.), Δημοσιογράφοι και Εκδότες ΜΜΕ ...
349. ΔΕΕ υπόθ. C-173/2011, απόφ. της 18.10.2012 [Νομική προστασία των βάσεων δεδομένων](σημ. Τ.-Ε. Συνοδινού), ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος, στη Νομική Προστασία Βάσεων Δεδομένων, υποσ. 16.
350. Ν. Κουράκης, Η πορνογραφία ανηλίκων στο διαδίκτυο (άρθρο 348Α ΠΚ). Τα όρια μιας δικαιοκρατικής και εφικτής ποινικής καταστολής της, ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 1/2012, Ιανουάριος, στο Η απαγόρευση της λογοκρισίας και η προστασία των ανηλίκων, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 31: 2006 ...
351. Κ. Πανάγος, Οι «πρωταγωνιστές» του εγκλήματος της πορνογραφίας ανηλίκων: οι περιπτώσεις του ανήλικου δράστη και του εικονικού θύματος, ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 1/2012, Ιανουάριος, στο Το δίκαιο της πληροφορίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2004, σ. 172 επ. (υποσ. 27)
352. Π. Νικολόπουλος, Ζημιογόνος τεκνοποίηση (Wrongful Birth) και προσβολή της προσωπικότητας των γονέων. «Ενοχικός» ατομοκεντρισμός ή οικογενειακός κοινοτισμός; ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 8-9/2011, Αύγουστος-Σεπτέμβριος, («…Αμφισβητεί την ύπαρξη δικαιώματος στην άμβλωση η Κανελλοπούλου-Μπότη….», στο Αξίωση αποζημίωσης για πλημμελή παροχή γενετικής πληροφορίας και γέννηση παιδιού με γενετική ασθένεια. …. [υποσ. 8].
353. Π. Νικολόπουλος, Ζημιογόνος τεκνοποίηση (Wrongful Birth) και προσβολή της προσωπικότητας των γονέων. «Ενοχικός» ατομοκεντρισμός ή οικογενειακός κοινοτισμός; ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 8-9/2011, Αύγουστος-Σεπτέμβριος, στο Το πρόβλημα της θεμελίωσης των δικαιωμάτων ενημέρωσης του ασθενούς και άμβλωσης στο δικαίωμα ...2000.
354. Χ. Βρεττού, Η τροποποίηση της έννοιας του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το Ν 3471/2006 και οι συνέπειές της στην εφαρμογή του Ν 2472/1997 στα δημοσιογραφικά αρχεία, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 1/2011, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος, υποσ. 22, στο Αστική ευθύνη για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (σε δυο σημεία)
355. Λ. Μαργαρίτης, Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα με διάταξη του Εισαγγελέα και απολογία του κατηγορουμένου, ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, 3/2011, Μάρτιος, στο Η υποχρέωση παροχής γενετικής πληροφορίας κατά τον προγεννητικό έλεγχο - ειδικά η θέση του φερόμενου βιολογικού ...
356. Τ.-Ε. Συνοδινού, Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων και επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ΔiΜΕ&Ε 1/2010, σελ. 45επ., στο ΠΠρΑθ 6544/2006 ΔiΜΕΕ 2007,90, παρατ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη [υποσημ. 9 ].
357. Τ.-Ε. Συνοδινού, Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων και επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ΔiΜΕ&Ε 1/2010, σελ. 45επ., στο Το ειδικής φύσης δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων: ενσωμάτωση, ερμηνεία και αξιολόγηση της ...
358. Τ.-Ε. Συνοδινού, Νομική προστασία βάσεων δεδομένων από το δικαίωμα sui generis: εκ νέου επιβεβαίωση του ιδιοκτησιακού χαρακτήρα του δικαιώματος από το ΔΕΚ με την απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2008, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος, στο Νομική προστασία βάσεων δεδομένων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2004. υποσημ. 3.
359. Τ.-Ε. Συνοδινού, Νομική προστασία βάσεων δεδομένων από το δικαίωμα sui generis: εκ νέου επιβεβαίωση του ιδιοκτησιακού χαρακτήρα του δικαιώματος από το ΔΕΚ με την απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2008, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος, στο Το ειδικής φύσης δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων: ενσωμάτωση, ερμηνεία και αξιολόγηση της ...
360. Ε. Σταματούδη, Αξίωση αποζημίωσης για υπαίτια προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 1/2011, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος στο 6544/2006 ΔiΜΕΕ 2007,92, παρατ. Κανελλοπούλου –Μπότη [ υποσημ. 32 ].
361. Α. Παπαδημητρόπουλος, Πιθανοτική αιτιότητα και αναλογική αποζημίωση: θεμελίωση και έκταση της ευθύνης, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 2/2011, Φεβρουάριος, ( ‘…Βλ. περαιτέρω τις περιπτώσεις που αναλύει η Κανελλοπούλου-Μπότη, Η προσβολή της πιθανότητας….’, ΚριτΕ 2003/2, 264 επ. [ υποσημ. 66 ]….).
362. Δ. Μαργουνάκης/Δ. Πολίτης/Χ. Αρκούδα, Ψηφιακές μουσικές βιβλιοθήκες και δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος, στο Νομική προστασία βάσεων δεδομένων, 2004, σελ. 53 (υποσημ. 72).
363. ΕφΑθ 2211/2010 [Πνευματική ιδιοκτησία](σημ. Ν. Κυπρούλη) ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος, στο, Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία κατά άρθρο ερμηνεία, (επιμ. Κοτσίρης/Σταματούδη), άρθρο 38 σελ. 720 επ ...(ερμηνεία).
364. ΜΠρΑθ 370/2010 [Μισθωτός - δημιουργός έργου. Προστασία εκδοτών], στο ΠΠρΑθ 6544/2006 ΔiΜΕΕ 2007,90 με σύμφωνο σημείωμα Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη), ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2/2010, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος
365. ΔΕφΠειρ 391/2008 Τμ. Δ΄ Τριμελές (παρατ. Γ. Κατρούγκαλος), ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 10-11/2008, Οκτώβριος-Νοέμβριος, στο Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς…υποσημ.7.
366. Παρουσίαση: Γιώργος Κατρούγκαλος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου ΔΠΘ, Εμμανουήλ Λασκαρίδη, Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 5/2013, Μάιος, «... Η κυρία Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη ασχολείται με θέματα, στα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, εντοπισμένα εδώ στο ιατρικό επίπεδο....»
367. Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005) Εμμανουήλ Λασκαρίδης (επιμ.)(K. Φουντεδάκη) ‘…η σχετική ανάλυση (Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Ζ. Δούγαλης) χαρακτηρίζεται από πληρότητα και βάθος...’ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 3/2013, Μάρτιος
368. ΠΠρΘεσ 27115/2010 [Ιατρική ευθύνη] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 12/2012, Δεκέμβριος, «... κινδύνους της ιατρικής πράξης, όπως και τις τυχόν εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους (βλ. εκτενώς Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το ..).
369. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Σελίδα 1968, « ... έχει πραγματοποιήσει ουσιώδη επένδυση στην κατασκευή της βάσης. ΠΠρΑθ 6544/2006 ΔiΜΕΕ 1/2007,90 (σημ. Κανελλοπούλου-Μπότη Μ.)…»
370. Γ. Γιαννόπουλος, Το δικαίωμα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις νομικών δεδομένων που δημιουργούνται από κρατικούς φορείς. ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 4/2006, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος στο Νομική Προστασία Βάσεων Δεδομένων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2004. 14. /….Κανελλοπούλου - Μπότη, ό.π., σελ. 63 επ. 53
371. Κ. Χατζηκώστας, Μερικές σκέψεις για τον πατερναλισμό στο Ποινικό Δίκαιο με αφορμή τον αξιόποινο χαρακτήρα της χρήσης και των πράξεων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, 6/2005, Ιούνιος, στο Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση ….
372. ΜονΠρΚέρκυρας 1056/2001 Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, «…Βλ. ειδικά για το κριτήριο της νόμιμης ενημέρωσης του ασθενούς, Κανελλοπούλου-Μπότη, Ιατρική ευθύνη για πλημμελή ενημέρωση ή για μη ενημέρωση του ασθενούς στον ελληνικό και αγγλοσαξωνικό ...»
373. Γ. Γιαννόπουλος, H ευθύνη των μηχανισμών αναζήτησης για τις υπηρεσίες υπόδειξης (suggest) και αυτόματης συμπλήρωσης (autocomplete). Σχολιασμός της απόφασης ΜΠρΑθ 11339/2012, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος
374. Πόρισμα υπ’ αριθμ. 11330.2/00/30.10.2002 (σημ. Δ. Παπαλουκά) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, 2/2004, Φεβρουάριος,’… (βλ. εκτενώς Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το ...’
375. Κ.-Χ. Λαχανά, Quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit: Νομική θεμελίωση της ασυμβατότητας της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ προς το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ με αναγωγή στα νομολογιακά προηγούμενα (stare decisis) του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, 12/2013, Δεκέμβριος…. 376. ΕφΛαρ 245/2013 [Πνευματική ιδιοκτησία]. ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ, 10/2013, Οκτώβριος ‘…... . όλοι οι πολίτες ενός Δήμου ή όλα τα ονόματα με αλφαβητική σειρά) (βλ. Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Νομική Προστασία Βάσεων Δεδομένων, έκδοση 2004, σελ. 57…’.
377. Κωνσταντίνος Σ. Χριστόπουλος, Μάιος 2014, H συναίνεση του ασθενούς κατά την ιατρική και οικονομική ενημέρωση, διαθέσιμο στο http://www.iatrikodikaio.com/html/categories/astiki/020514_sunainesi_asthenous_kata_tin_iatriki_oikonomiki_enimerwsi.html, στο Το πρόβλημα της θεμελίωσης…(υποσημ. 1)
378. Μαυριάς Κ. et al., (2005) Έκθεση στο νομοσχέδιο «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», Boυλή των Ελλήνων, Β! Διεύθυνση επιστημονικών μελετών, Τμήμα νομοτεχνικής επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων νόμων, διαθέσιμο στο http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/iatrikhdeontologia.pdf, αναφορά στο Το πρόβλημα της θεμελίωσης….(στη σελ. 4 της Έκθεσης).
379. Κουράκης Ν., Εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις μαθήματος, (2005) διαθέσιμο στο http://rcel.enl.uoa.gr/thefylis/SIMIOSEIS%20KOURAKIS.pdf στο Το πρόβλημα της θεμελίωσης….(στη σελ. 49). 380. Α. Φραγκούλη, Βάσεις δεδομένων, σε Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, επιμ. Γ. Τριανταφυλλάκης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, στη σελ. 1968 παραπομπή στο ‘ΠΠρΑθ 6544/2006 ΔiΜΕΕ 1/2007,90 (σημ. Κανελλοπούλου-Μπότη Μ.)’.
381. Α. Φραγκούλη, Βάσεις δεδομένων, σε Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, επιμ. Γ. Τριανταφυλλάκης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, Eφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, παραπομπή στη Νομική προστασία βάσεων δεδομένων, στις σελ. 1970 και 1972,
382. Φ. Κατσανάκη, Πνευματική ιδιοκτησία, σε Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου, επιμ. Γ. Τριανταφυλλάκης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2007,σελ, 1569, παραπομπή στη Νομική προστασία βάσεων δεδομένων, στις σελίδες 1970 και 1972
383. Morais da Costa, Goncalo Jorge, Ethical Issues and Social Dilemmas in Knowledge Management: Organizational Innovation: Organizational Innovation, IGI Global, 2010 citing (at page 210) Laaksoharju M. & Kavathatzopoulos I., Computerized support for ethical analysis, in M. Bottis (ed.), Proceedings of CEPE 2009– Eighth International Computer Ethics and Philosophical Enquiry ..., Nomiki Vivliothiki 2010.
384. Kai Kimppa, Diane Whitehouse, Tiina Kuusela & Jackie Phahlamohlaka, ICT and Society: 11th IFIP TC 9 International Conference on Human Choice and Computers, HCC11 2014, Turku, Finland, July 30 - August 1, 2014, Proceedings, IGI Global, Springer 2014, ISBN 3662442086, 9783662442081citing citing (at page 45, note 11) Laaksoharju M. & Kavathatzopoulos I., Computerized support for ethical analysis, in M. Bottis (ed.), Proceedings of CEPE 2009– Eighth International Computer Ethics and Philosophical Enquiry ..., Nomiki Vivliothiki 2010.
385. Jeff Buechner & Herman T. Tavani, Trust and multi-agent systems: applying the “diffuse, default model” of trust to experiments involving artificial agents, Ethics and Information Technology March 2011, Volume 13, Issue 1, pp 39-51 citing (reference n. 7) Grodzinsky, F. S., Miller, K. W., & Wolf, M. J. (2009). Developing artificial agents worthy of trust: Would you buy a used car from this artificial agent? In M. Bottis (ed.), Proceedings of the eighth international conference on computer ethicsphilosophical enquiry (CEPE 2009) (pp. 288–302). Athens, Greece: Nomiki Bibliothiki.
386. Jeff Buechner & Herman T. Tavani, Trust and multi-agent systems: applying the “diffuse, default model” of trust to experiments involving artificial agents, Ethics and Information Technology March 2011, Volume 13, Issue 1, pp 39-51 citing (reference 19) Simon, J. (2009). MyChoice & traffic lights of trustworthiness: Where epistemology meets ethics in developing tools for empowerment and reflexivity. In M. Bottis, (ed.), Proceedings of the eighth international conference on computer ethicsphilosophical enquiry (CEPE 2009) (pp. 655–670). Athens, Greece: Nomiki Bibliothiki.
387. Luciano Floridi, The ethics of the information society in a globalized world, Information and Computer Ethics - ahosseini.persiangig.com, citing Canellopoulou-Bottis, M. and Himma, KE 2008.'The Digital Divide: A Perspective for the Future', in Himma, KE and Tavani, HT (eds.), The Handbook of Information and Computer Ethics, pp. 621–637. Hoboken, NJ: Wiley. Castells, M. 2000.
388. Rafael Capurro, Λιγότερα[HTML]Desafíos téoricos y practicos de la ética intercultural de la información, Conferencia inaugural en el I Simpósio Brasileiro de Ética da Informação, João Pessoa, 18 de marzo de 2010 (Ver aquí). Ver PowerPoint. Proceedings del simposio: Gustavo Henrique de Araujo Freire (Ed.) Ética da informação. Conceitos – Abordagens – Aplicações. João Pessoa 2010. Publicado parcialmente en Cultura Digital, 28.1.2011 y en Ariel 2011. Wong, Pak-Hang (2009). What Should we Share? Understanding the Aim of Intercultural Information Ethics. En Maria Bottis (ed.): 8thInternational Conference Computer Ethics: Philosophical Enquiry. Ionian University: Department of Archive and Library Sciences, Department of Informatics, INSEIT. Athens: Nomiki Bibliothiki, págs. 873-884. Available at http://www.capurro.de/paraiba.html.
389. M. Sagheb-Tehrani & A. Ghazarian, [C]Security requirements in social networks, Issues in Information Systems, vol. 15 iss. 1, 2014, citing D. Gritzalis, M. Kandias, V. Stavrou& L. Mitrou, History of information: The case of privacy and security in social media, in Bottis M., ed., History of Information, Nomiki Vivliothiki 2014.
390. C. Grompanopoulos, Specificating and Verifying an Attribute-based Usage Control Approach regarding Open and Dynamic Computing Environments, - infosec.aueb.gr, citing (reference n. 35) D. Gritzalis, M. Kandias, V. Stavrou & L. Mitrou, History of information: The case of privacy and security in social media, in Bottis M., ed., History of Information, Nomiki Vivliothiki 2014. http://www.infosec.aueb.gr/Publications/PhD%20Thesis%20Gromp%20rev1.pdf
391. H. Toba, Big Data: Menuju Evolusi Era Informasi Selanjutnya, - researchgate.net, citing (footnote 22) D. Gritzalis, M. Kandias, V. Stavrou & L. Mitrou, History of information: The case of privacy and security in social media, in Bottis M., ed., History of Information, Nomiki Vivliothiki 2014.
392. Los A., Modern aspects of cyberspace:“A social analysis of communicative dimensions and prospects of Weblogs”, 2014 (διδακτορική διατριβή, στα ελληνικά, διαθέσιμη στο-researchgate.net, citing (p. 450) D. Gritzalis, M. Kandias, V. Stavrou & L. Mitrou, History of information: The case of privacy and security in social media, in Bottis M., ed., History of Information, Nomiki Vivliothiki 2014. (http://www.researchgate.net/profile/Antonios_Los/publication/265847496_______________(weblogs)/links/541de8d40cf241a65a189e2f.pdf).
393. Ηerman Tavani,Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies in Ethical Computing,Fourth Edition, John Wiley & Sons Publishers; 454 pages, 2013, citing The Digital Divide….Bottis and Himma (2008)
394. Ηerman Tavani,Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies in Ethical Computing,Fifth Edition, John Wiley & Sons Publishers; forthcoming, citing The Digital Divide ..Bottis and Himma (2008)
395. Ηerman Tavani,Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies in Ethical Computing,Fifth Edition, John Wiley & Sons Publishers; (forthcoming) citing The Digital Gap…Bottis and Himma (2013)
396. Ηerman Tavani,Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies in Ethical Computing,Fifth Edition, John Wiley & Sons Publishers; (forthcoming) citing A defense…. Spinello & Bottis, 2009
397. Ηerman Tavani,Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies in Ethical Computing,Fifth Edition, John Wiley & Sons Publishers; (forthcoming) citing Please let me live the good life let me forget…. (CEPE 2014 Proceedings).
398. Ηerman Tavani,Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies in Ethical Computing,Fourth Edition, John Wiley & Sons Publishers; 454 pages, 2013, citing Bottis & Grodzinsky, Private Use as Fair Use, 2007
399. Tavani H., Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies in Ethical Computing, Fifth Edition, John Wiley & Sons Publishers; (forthcoming) citing Bottis, Maria Canellopoulou. 2007. "Disclosing Software Vulnerabilities." In K. E. Himma, ed. Internet Security: Hacking, Counterhacking, and Society. Sudbury MA: Jones and Bartlett, pp. 255–68.
400. Τσιφτζόγλου Άννα, Δημόσια Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα, Σάκκουλας, 2015, παραπομπή (σ. 228) στο Tsiftsoglou A. & Flogaitis S., Transposing the Data Retention Directive in Greece: Lessons from Karlsruhe in M. Bottis et al (eds), Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethcis, E-book, Nomiki Vibliothiki, 2012
401. Τσιφτζόγλου Άννα, Δημόσια Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα, Σάκκουλας, 2015, παραπομπή (σ. 228) στο Tsiftsoglou A., United States v. Jones & the New Paradigm of Fourth Amendment Jurisprudence in M. Bottis et al., ed., Honorary volume for Evi Laskaris-Equity Integrity and Beauty in Information law and ethics, Nomiki Vibliothiki, Athens 2013
402. K. Pierrakakis, C.D. Gritzali, M. Kandias, D. Gritzalis, 3D Printing: A Paradigm Shift in Political Economy, infosec.aueb.gr, citing K. Pierrakakis, M. Kandias, C. Gritzali, D. Gritzalis, 3D Printing and its regulation dynamics: The world in front of a paradigm shift, in M. Bottis et al., ed., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, forthcoming.
403. [D. Gritzalis, Smart Cars: Improving the aspects of security and privacy, cis.aueb.gr, citing K. Pierrakakis, M. Kandias, C. Gritzali, D. Gritzalis, 3D Printing and its regulation dynamics: The world in front of a paradigm shift, in M. Bottis et al., ed., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, forthcoming.
404. K. Pierrakakis, V. Stavrou -Reviewing the area of smart car technology regarding the impact on security and privacy issues infosec.aueb.gr, citing K. Pierrakakis, M. Kandias, C. Gritzali, D. Gritzalis, 3D Printing and its regulation dynamics: The world in front of a paradigm shift, in M. Bottis et al., ed., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, forthcoming.
405. D. Gritzalis, Smart Cars: Potential security issues and privacy violations, cis.aueb.gr citing K. Pierrakakis, M. Kandias, C. Gritzali, D. Gritzalis, 3D Printing and its regulation dynamics: The world in front of a paradigm shift, in M. Bottis et al., ed., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, forthcoming.
406. M. Kandias & V. Stavrou, [PDF] Open Source Intelligence from Online Social Networks: Identifying Insiders, cis. aueb.gr, 2014, citing K. Pierrakakis, M. Kandias, C. Gritzali, D. Gritzalis, 3D Printing and its regulation dynamics: The world in front of a paradigm shift, in M. Bottis et al., ed., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, forthcoming.
407. K. Pierrakakis, V. Stavrou, A thorough review of smart car technology perspectives regarding security and privacy, infosec.aueb.gr, citing K. Pierrakakis, M. Kandias, C. Gritzali, D. Gritzalis, 3D Printing and its regulation dynamics: The world in front of a paradigm shift, in M. Bottis et al., ed., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, forthcoming.
408. L Mitrou, M. Kandias, V. Stavrou, [PDF]Social media profiling: A Panopticon or Omniopticon tool? infosec.aueb.gr, citing L. Mitrou,, M. Kandias, V. Stavrou, The Social Media in the History of Information: Privacy violations and security mechanisms, in M. Bottis et al., ed., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, forthcoming.
409. D. Gritzalis, Smart Cars: Improving the aspects of security and privacy cis.aueb.gr, citing L. Mitrou, M. Kandias, V. Stavrou, The Social Media in the History of Information: Privacy violations and security mechanisms, in M. Bottis et al., ed., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, forthcoming.
410. K. Pierrakakis, V. Stavrou Reviewing the area of smart car technology regarding the impact on security and privacy issues, - infosec.aueb.gr citing L. Mitrou,, M. Kandias, V. Stavrou, The Social Media in the History of Information: Privacy violations and security mechanisms, in M. Bottis et al., ed., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, forthcoming.
411. D. Gritzalis, Smart Cars: Potential security issues and privacy violations cis.aueb.gr, citing L. Mitrou, M. Kandias, V. Stavrou, The Social Media in the History of Information: Privacy violations and security mechanisms, in M. Bottis et al., ed., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, forthcoming.
412. K. Pierrakakis, V. Stavrou, A thorough review of smart car technology perspectives regarding security and privacy infosec.aueb.gr, citing L. Mitrou, M. Kandias, V. Stavrou, The Social Media in the History of Information: Privacy violations and security mechanisms, in M. Bottis et al., ed., Lifting barriers to empower the future of information law and ethics, University of Macedonia Press, 2015, forthcoming.
413. L. Tuovinen, from machine learning to learning with machines, Remodeling the knowledge discovery process, University of Oulu, available at http://herkules.oulu.fi/isbn9789526205243/isbn9789526205243.pdf, citing L. Tuovinen & J. Roening, Everybody wins: challenges and promises of knowledge discovery through volunteer computing, Proc. 8th International Conference of Computer Ethics: …, ed. Maria Bottis, Nomiki Vivliothiki 2009
414. Eziedin Mustafa Elmahjub, Protection of Intellectual Property in Islamic Sharia and the development of the Libyan Intellectual Property System, PhD Thesis, Faculty of Law, Queensland University, available at http://eprints.qut.edu.au/76106/1/Ezieddin%20M.%20Jaballa_Elmahjub_Thesis.pdf, citations to A defense of IP rights, pages 158 and 159.
415. N Nijsingh, Consent to epistemic interventions: a contribution to the debate on the right (not) to know, Medicine, Health Care and Philosophy, 2015 – Springer, published online 4.5.2015 10.1007/s11019-015-9650-9, online ISSN 1572-8633 , citation to Comment on a view…
416. Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού, http://www.eleto.gr/download/Conferences/9th%20Conference/Presentations/9th_19-KrimpasP_Presentation.pdf, παραπομπή στο Politis & Kanellopoulou 2000
417. Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού, http://www.eleto.gr/download/Conferences/9th%20Conference/Presentations/9th_19-KrimpasP_Presentation.pdf, παραπομπή στο Politis & Kanellopoulou 2000
418. Ανάλυση αδικαιολογητου πλουτισμου, διαθεσιμο στο commentary.doc, www.ucc.ie/law/.../greek/commentary. dochttp://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.ucc.ie/law/restitution/archive/greek/commentary.doc&prev=search, παραπομπή στη διατριβή
419. Douwe Korff, Editor, COMPARATIVE STUDY ON DIFFERENT APPROACHES TO NEW PRIVACY CHALLENGES, IN PARTICULAR IN THE LIGHT OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS, Contract Nr: JLS/2008/C4/011 – 30-CE-0219363/00-28, COUNTRY STUDIES, Greece (A5), by Lilian Mitrou, available at http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/final_report_country_report_A5_greece.pdf, citing The Implementation….p.3.
420. Helmut Koziol, Barbara C. Steininger, European Tort Law 2009, citing Civil Liability for illegal processing of personal data, in Greek, at p. 287, seehttps://books.google.gr/books?id=3rMJhe9HS7MC&pg=PA287&lpg=PA287&dq=kanellopoulou+botti&source=bl&ots=2iXhdpzMLn&sig=jn7uXUmcZtDPmUppb2bn_ViphPc&hl=el&sa=X&ei=ylBzVeflFsL7ULbggMgN&ved=0CDsQ6AEwBQ
421. Comitate Nationale se la Bioethica, Genetic susceptibility testing and personalized medicine, 2010, available at http://www.governo.it/bioetica/eng/pdf/genetic_testing_15072010.pdf, citing Comment on a view…
422. Rithalia et al., A systematic review on informed consent systems for organ donations, Health Technology assessment, 2009, vol. 13, p. 26, http://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/65273/FullReport-hta13260.pdf, citing A New Law…., at p. 49.
423. Paul Maverick Ward, ITETHIC Reader, citing the Digital Divide, see http://www.slideshare.net/paulward18/itethic-reader-v11-1287623
424. C. Casonato, L. Busatta, S. Penasa, C. Piciocchi, M. Tomasi, G. Vaccari, Circolazione dei modelli e dialogo fra sistemi: le peculiarità del biodiritto, available at http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=188&ved=0CE8QFjAHOLQB&url=http%3A%2F%2Fwww.biodiritto.org%2Findex.php%2Fitem%2Fdownload%2F49_ef115585fb27cbed4b19c58b054103da&ei=70tzVaqVE4XpUpq3gcAH&usg=AFQjCNEYz8Jx0n2b17gcX2Ay2jwssIz21Q, citing The Implementation…., at p. 29
425. Palmer (ed.), The recovery of non pecuniary loss in European contract law, Cambridge University Press 2015, citation to The obligation of providing genetic information….page 425, see https://books.google.gr/books?id=yBy_CQAAQBAJ&pg=PA425&lpg=PA425&dq=bottis+canellopoulou&source=bl&ots=Af5t8WhWsT&sig=T9_Gm_AwKUX7T9_iqylUiay9cx4&hl=el&sa=X&ei=WjFzVc-aCsraU8WsgNgD&ved=0CEkQ6AEwBzhQ#v=onepage&q&f=false
426. Kai Kimpa, IT and ethics, citing Decode Iceland…(2005), at http://staff.cs.utu.fi/courses/IT_and_Ethics/syksy2007/ITnEthics%2012.pdf
427. Matthias Wismar, Willy Palm, Josep Figueras, Kelly Ernst & Ewout van Ginneken (eds), Cross border health care in the EU, Mapping and analyzing practices and policies, 2011, available at http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/135994/e94875.pdf, citing Recent Developments…2006 (at pp. 189 and 211)
428. Βάρκα-Αδάμη Α., Το τέλος του προσώπου, Ιατρική ευθύνη και βιοηθική ΙΙΙ-το ανθρώπινο πρόσωπο, 2015, υπό έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παραπομπή στο Α. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Α., Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ, Τέλος ζωής στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΤΗ & Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΝΑΤΖΗ, (επιμ.), εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2014, σ. 315 με σημ. 21.
429. Βάρκα-Αδάμη Α., Το τέλος του προσώπου, Ιατρική ευθύνη και βιοηθική ΙΙΙ-το ανθρώπινο πρόσωπο, 2015, υπό έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας παραπομπή στο Ε. ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗ, Η βιοηθική ως μοντέλο οργάνωσης και ελέγχου της βιοϊατρικής στην Ελλάδα. Απολογισμός και μελλοντικές προκλήσεις» σε Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΤΗ & Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΝΑΤΖΗ (επιμ.) εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2014, σ. 295επ. (305).
430. Βάρκα-Αδάμη Α., Το τέλος του προσώπου, Ιατρική ευθύνη και βιοηθική ΙΙΙ-το ανθρώπινο πρόσωπο, 2015, υπό έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παραπομπή στο Π. ΑΓΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ο ρόλος των οικείων κατά τη λήψη αποφάσεων για το τέλος της ζωής ενός νοσηλευόμενου ασθενούς, σε Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΤΗ & Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΝΑΤΖΗ (επιμ.), εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2014, σ. 187επ.
431. Βάρκα-Αδάμη Α., Το τέλος του προσώπου, Ιατρική ευθύνη και βιοηθική ΙΙΙ-το ανθρώπινο πρόσωπο, 2015, υπό έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Προγενέστερες οδηγίες για το τέλος της ζωής σε Βιοηθικοί Προβληματισμοί, επιμ. Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΤΗ& Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΝΑΤΖΗ, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2014, σ. 233επ., σελ. 246.
432. Βάρκα-Αδάμη Α., Το τέλος του προσώπου, Ιατρική ευθύνη και βιοηθική ΙΙΙ-το ανθρώπινο πρόσωπο, 2015, υπό έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παραπομπή στο Σ. ΡΗΓΑΤΟΣ, Ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα στο τέλος της ζωής σε Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΤΗ & Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΝΑΤΖΗ (επιμ.) εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2014, σ. 273επ.
433. Gp Pinheiro, A Regulação do espectro de radiofrequências no brasil: uma visão crítica sob a perspectiva dos bens públicos, citation to A defense…
434. Ελένη Ζερβογιάννη, Εναλλακτική προσέγγιση των περιπτώσεων αβέβαιης αιτιότητας, DIGESTA 2006, 347, παραπομπή στο Η προσβολή της πιθανότητας... στη σελ. 351.
435. Brea Perry, Genetics, health and society, 2015, citation to A comment...
436. European Access, 1, Chadwyck-Healey, 2002, 36, citation to The Implementation…
437. Michael Goldhammer, Geistiges Eigentum und Eigentumstheorie: Rekonstruktion ...Μοhrsiebeck, Tubigen 2012, citation to A defense of intellectual property rights, 2009
438. Sören Rieger, Der rechtliche Schutz wissenschaftlicher Datenbanken, Mohr Siebeck, Tubingen 2010, citation to A different kind of war…
439. Aurora Plomer, Patents, human rights and access to science, 2015, citation to A defense of a IP rights
440. David d Amato, The new enclosure, erecting gates in the information age, 2014, citing A defense of IP right a
441. Terri Hart, Myths from the birth of US copyright, 2012, citing A defense of IP rights
442. Jaballa Elmahjub, thesis, IP rights, 2014. Citation to A defense...
443. Andrew Lee, ip rights and social utility, new york university law journal, citation to A defense...
444. Evgenia Bitsani and Androniki Kavoura, Application of the rural tour methodology, in The economics of the Balkan and Eastern European countries in a changed world A. Karassavoglou, editor, 2015, citation to A different kind of war…p. 321
445. Evgenia Bitsani and Androniki Kavoura, Application of the rural tour methodology, in The economics of the Balkan and Eastern European countries in a changed world, A. Karassavoglou , 2015, citation to The law of information…
446. How far should the law go in order to protect the rightholders? Νov. 11/2011, http://cylaw.info Citation to A defense..
447. Adduono C., Rebalancing copyright law, 2015, available at http://eprints.soton.ac.uk/383136/1.hasCoversheetVersion/Final%20PhD%20thesis%20-%20Chris%20Adduono.pdf, Thesis, citation to A defense of IP rights…
448. Σαΐτάκης Κ., Περιστολή της αποζημίωσης κατ’ απόκλιση από την αρχή «όλα ή τίποτε» με βάση τη γενική ρήτρα της καλής πίστης, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 8, 81, σελ. 702επ., 2015, παραπομπή στο ‘Η προσβολή της πιθανότητας….’ (σελ. 711).
449.Rights Claims in Digital Media, N Lucchi - The Impact of Science and Technology on the Rights of …, 2016, citation to A defense
450. Rights Claims in the Biosciences, N Lucchi - The Impact of Science and Technology on the Rights of …, 2016, citation to A defense
451. The development of a South African legal framework relating to patentable inventions made by employees, LA Tong – 2016, available at https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/20334/thesis_law_2016_tong_lee_ann.pdf?sequence=1 citation to A defense of IP rights…
452. Matěj Myška, Jakub Harašt, Less Is More? Protecting Databases in the EU after Ryanair, Masaryk University Journal of Law and Technology , https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/5180 DOI: http://dx.doi.org/10.5817/MUJLT2016-2-3 , 2016, reference to How Open Data Become Proprietary in the Court of Justice of the European Union. In: Katsikas S., Sideridis A. (eds) E-Democracy – Citizen Rights in the World of the New Computing Paradigms. Communications in Computer and Information Science, vol. 570, 2015. Springer, Cham, 978-3-319-27163-7, pp. 169-174, DOI 10.1007/978-3-319-27164-4_12
453. Παπαμιχαήλ Μαρία, Tο δικαίωµα της ενηµέρωσης και της συναίνεσης του ασθενή στην εκτέλεση ιατρικών πράξεων: Νοµική και κοινωνιολογική διάσταση, αναφορά στη διατριβή.
454. Α. Βάρκα-Αδάμη, Σ. Αδάμης, Ενημέρωση και συναίνεση του ασθενούς: H περίπτωση του υποψήφιου δότη και λήπτη ιστών ή οργάνων για μεταμόσχευση , 2007, αναφορά στη διατριβή.
455. Μ. Μαθιουδάκη, Ευρωπαϊκή πολιτική και θεσμοί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο , 2014, αναφορά στο Η προστασία της ιδιωτικής ζωής….
456. Τ. Συνοδινού, Η δημιουργία και η προστασία της ψηφιακής βιβλιοθήκης από την σκοπιά του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, 2010, Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφορά στη Νομική Προστασία Βάσεων Δεδομένων.
457. Λ. Παπαδοπούλου, ‘Προγενέστερες οδηγίες για το τέλος της ζωής’, 2013, αναφορά στη διατριβή.
458. G Sharma, H Kumar, Patents and grassroots innovations: rethinking intellectual property rights in the informal sector citation to A defense of IP rights
459. A Peukert, Intellectual property and development—narratives and their empirical validity, The Journal of World Intellectual Property, 2017, citation to A Defense…
460. Graeme Laurie, Genetics and Patients Rights, where are the limits? Deb 2000, Medical Law International, Vol 5, pp 25-44.. citation to A Comment…
470.Uszkai, R., Are copyrights compatible with human rights?. The Romanian Journal of Analytics Philosophy, 2014, Vol. VIII, no 1, pp. 5-20, at p. 5.
471. MA de la Cadena, Knowledge commons: an alternative to proprietary knowledge, Maskana, 2017, citation to "A defense of intellectual property rights".
472. J Hauser, Sharing is caring vs. stealing is wrong: a moral argument for limiting copyright protection, International Journal of Technology Policy and Law, 2017, citation to "A defense of intellectual property rights".
473. Intellectual property protection in outer space: reconciling territoriality of intellectual property with non-territoriality in outer space, Y Zhao - Queen Mary Journal of Intellectual Property, 2017, citation to "A defense of intellectual property rights".
474. Less is More: Protecting Databases in the EU after Ryanair, M Myska, J Harasta - Masaryk UJL & Tech., 2016 - HeinOnline, citation to How Open Data became proprietary...
475. Database authorship and ownership of sui generis database rights in data-driven research, M Koščík, M Myška - International Review of Law, Computers & ..., 2017 - Taylor & Francis, citation to How Open Data became proprietary...
476. Kωνσταντίνος Χριστόπουλος, H συναίνεση του ασθενούς κατά την ιατρική και οικονομική ενημέρωση, στο http://www.iatrikodikaio.com παραπομπή στο Το πρόβλημα της θεμελίωσης των δικαιωμάτων ενημέρωσης του ασθενούς και άμβλωσης στο δικαίωμα ιδιωτικής ζωής, ΚριτΕ 2000/1,179-180, βλ. υπ. 1
477. Академічна доброчесність–шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців, ЮВ Гаруст, ЮВ Гаруст, БО Павленко - 2017, Освіта є основою для розвитку будь-якого суспільства, і саме тому дослідження академічної доброчесності, як основи права інтелектуальної власності у вітчизняній науці є перспективним особливо в умовах входження України до європейського
488. Intellectual property rights and informal sector innovations: Exploring grassroots innovations in India, G Sharma, H Kumar - The Journal of World Intellectual Property, 2018, citration to A defense of Intellectual property rights...
499. Grupos de interesse na formulação da política externa norte-americana: o lobby da indústria farmacêutica, AV Oliveira - 2018, citation to A defense of intellectual property rights...
500. Application of Intellectual Property Rights in Libraries, S Husain, S Alvera - Journal of Indian Library Association, 2017, citation to A defense of intellectual property rights...
501. Παπαζήση Θεοφανώ, Η πληροφόρηση και η γνώμη του παιδιού στο δικαστήριο ως κριτήριο του συμφέροντός του, στο Παιδί και Πληροφορία-αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού, επιμ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, εκδόσεις Οσελότος, 2018, παραπομπή στο Bottis M., Law and Information, A Love-Hate relationship..., σ. xxxvi, 2018
502. Παπαζήση Θεοφανώ, Η πληροφόρηση και η γνώμη του παιδιού στο δικαστήριο ως κριτήριο του συμφέροντός του, στο Παιδί και Πληροφορία-αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού, επιμ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, εκδόσεις Οσελότος, 2018, παραπομπή στο Kανελλοπούλου-Μπότη Μ., Η υποχρέωση παροχής γενετικής πληροφορίας...στη σ. xli, 2018
503. Kατσογιάννου Χ., Η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων από τα ΜΜΕ με έμφαση στην προβολή της εικόνας τους, στο Παιδί και Πληροφορία-αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού, επιμ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, εκδόσεις Οσελότος, 2018, παραπομπή στο Kανελλοπούλου-Μπότη Μ., Δικαίωμα στην προσωπικότητα και δικαίωμα στην φωτογραφία...σελ. 103, 104 (υποσ. 11, 14), 106, 2018
504. Kατσογιάννου Χ., Η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων από τα ΜΜΕ με έμφαση στην προβολή της εικόνας τους, στο Παιδί και Πληροφορία-αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού, επιμ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, εκδόσεις Οσελότος, 2018, παραπομπή στο Kανελλοπούλου-Μπότη Μ., Αστική ευθύνη για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων...σ. 105, 2018
505. Αργυριάδης Α., Αθανασέκου Μ., Πρώτη επαφή με την αναπηρία, πως η πρώτη πληροφορία επιδρά στο παιδί και καθορίζει στάσεις ζωής, στο Παιδί και Πληροφορία-αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού, επιμ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, εκδόσεις Οσελότος, 2018, παραπομπή στο Kανελλοπούλου-Μπότη Μ., Η πρόσβαση στην πληροφορία για τα άτομα με αναπηρία,...σ. 459, 2018
506. Τοτόλου Α., Το δικαίωμα του παιδιού με αναπηρία στην πρόσβαση στην πληροφορία και η εκπαιδευτική πολιτική, στο Παιδί και Πληροφορία-αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού, επιμ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, εκδόσεις Οσελότος, 2018, παραπομπή στο Kανελλοπούλου-Μπότη Μ.,Η πρόσβαση στην πληροφορία για τα άτομα με αναπηρία...σ. 459, 2018
507. Lawrence Hinman, Contemporary Moral Issues: Diversity and Consensus, Routledge 2016, pp. 1-544, citation to A Defense of IP rights...
508. Merges RP, Against Utilitarian Fundamentalism, St John 's Scholarship Repository, St John's Law Review volume 90 number 3 Fall 2016, number 3, citation to A defense of IP rights...
509. جستجوی سریع در مخزن - نتایج جستجو | کتابیار پند دانشگاه شهید بهشتی, http://library.sbu.ac.ir/islandora/search?page=3, citation to A Defense...
510. Monika Baltrainte, Contemporary Issues on Intellectual Property Law, ISSUU, January 2015, citation to A Defense...available at https://issuu.com/monikabaltrnaite/docs/contemporary_issues_on_ip_law
511. Nikos Koutras and Iliana Araka, Institutional Open access repositories in college education: a proposal for their role in open educational resources in Greece, available at www.academia.edu, citation to a defense...
512. GN Mandel, What is IP for? Experiments in Law and expert perceptions, St John's Law Review 2017, scholarship.law.stjohns.edu, citation to A defense of intellectual property rights...2017
513. A Ansong, Is traditional knowledge Intellectual Property? in works.bepresss.com, GIMPA Law Review, volume 1, 2015, available at http://works.bepress.com/alex_ansong/1/, citation to A defense of intellectual property rights.
514. Π Μαυρίδου, Η σταση των ασθενων της βορειοδυτικης Ελλαδος απεναντι στην ανασθησια και τον αναισθησιολογο, διαθεσιμο στο olympias.lib.uoi.gr, παραπομπή στο Recent developments in health law in Greece
515. H Tavani, Incorporating a critical reasoning component into the ICT Ethics methodological framework, ORBIT Journal vol. 1, iss. 2, 2017, citation to Allow me to live the good life, let me forget...2014.
516. M D Papadopoulou, Being a step parent to an orphan work, problems and solutions regarding the adoption of orphans, papers.ssrn.com, in Bottis M., CEPE 2009, Nomiki Vivliothiki, 2010, p. 553, citation to The Google Library Project...
517. T Reilly, Copyright and a Synergistic Society, Minn JL Sci and Tech, 18, 575, 2017, citation to A defense of IP rights...
518. N Lucchi, Internet content governance and human rights, Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law 16, 809, 2013
519. Agnes Wakele Ohanga, Interaction between patent protection and competition policy: implications for developing countries, Central European University, PhD Thesis, 2010, citation to A defense of IP rights...
520. AP Antunes, Acesso ao medicamento O caso da hepatite C e\m Portugal, cidp.pt, Ano 2, 2016, n. 5, 183-223, citation to A defense of IP rights...
521. H Schacht, Therapiefreiheit und Patentschitz fur die weitere medizinische Indikation, 2014, NOMOS, citation to A defense...
522. Paper in Arabic language, available at file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7VQL6H09/8945-15648-1-SM.pdf, citation to a Defense...
523. Paper in the Chinese language, available at http://ir.lib.pccu.edu.tw/handle/987654321/24508?layout.style=mobile, citation to A defense...
524. Παραπομπή στο Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, επιμ., 'Ιστορία της Πληροφορίας, από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο', Αθήνα 2014, Νομική Βιβλιοθήκη, στο Ηλιάνα Αρακά, Νίκος Κούτρας, Μακρίδου Ελένη, Η πρόσβαση στην πληροφορία, εξέλιξη και ψηφιακό χάσμα, από την Τοτόλου Α., Το δικαίωμα του παιδιού με αναπηρία στην πρόσβαση στην πληροφορία και εκπαιδευτική πολιτική, στο 'Παιδί και Πληροφορία, αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού', επιμ. Μ. Μπότη, Οσελότος 2018, σελ, 463
525. Hofmann B., Incidental findings of uncertain significance: To know or not to know--that is not the question,.BMC Med Ethics. 2016 Feb 13; 17:13. Epub 2016 Feb 1, citation to Comment on a view favoring...available at https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49173/12910_2016_Article_96.pdf?sequence=1
526. Λίνα Παπαδοπούλου, Προγενέστερες Οδηγίες για το Τέλος της Ζωής, στο Παναγοπούλου-Κουτνατζή Φ./Κανελλοπούλου-Μπότη Μ., Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Παπαζήσης, 2014, παραπομπή στο Το πρόβλημα της θεμελίωσης της υποχρέωσης ενημέρωσης...
527. Λίνα Παπαδοπούλου, Προγενέστερες Οδηγίες για το Τέλος της Ζωής, στο Παναγοπούλου-Κουτνατζή Φ./Κανελλοπούλου-Μπότη Μ., Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Παπαζήσης, 2014, παραπομπή στην Ιατρική Ευθύνη ...(διδ. διατριβή) (σε έξι σημεία)
528. Yue Wang, Human Population Genetic Research in Developing Countries: The Issue ..., https://books.google.gr/books?isbn=1135047111 - 2013 - ‎Law, citation to Comment on a View...
529. Adelaide Conti, ‎Ascanio Sirignano I test genetici: etica, deontologia, responsabilità, https://books.google.gr/books?isbn=8814126771 - - 2007 - ‎Medical, citation to Comment on a View...
530. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδακης, Oι θεραπείες placebo και το ιατρικό καθήκον, στο Βιοηθικοι Προβληματισμοι, εκδόσεις Παπαζήση, παραπομπή στο Comment on a View...
531. Janneke H. Gerards,A. W. Heringa, Heleen L. Janssen, Genetic Discrimination and Genetic Privacy in a Comparative Perspective, Intersentia, 2005. pp. 1-241, citation to The implementation of the Data Protection Directive... at pages 17, 72, 73, in the main text and also in many footnotes.
532. Malpas Palpas, The right to remain in ignorance about genetic information--can such a right be defended in the name of autonomy? New Zealand Medical Journal 2005 August 12; 118(1220); 8 p., citation to Comment on a View...
533. Giannoumi et al., Web accessibility and technology protection measures: Harmonizing the rights of persons with congitive disabilities and Copyright protection on the web, Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 2017, citation to Fair Use private use, is it Fair?
534. Kim et al., Problem analyses and recommendations in DRM Security policies, Springer, 2017, citation to Fair use, private use, is it fair?
535. Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Ευθανασία και διαθήκες ζωής, σε: Μ. Δρακοπούλου (επιμ.), Ευθανασία, Αφιέρωμα στον πρώτο πρόεδρο της Επιτροπής Γεώργιο Κουμάντο, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 10 Χρόνια Λειτουργίας 1999-2009, Αθήνα, Εκδόσεις Θέμις, Νικ. Σάκκουλας Ο.Ε., 2012, σελ. 153-194), παραπομπή στο Ιατρική Ευθύνη...(διδ. διατρ.)
536. Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Ευθανασία και διαθήκες ζωής, σε: Μ. Δρακοπούλου (επιμ.), Ευθανασία, Αφιέρωμα στον πρώτο πρόεδρο της Επιτροπής Γεώργιο Κουμάντο, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 10 Χρόνια Λειτουργίας 1999-2009, Αθήνα, Εκδόσεις Θέμις, Νικ. Σάκκουλας Ο.Ε., 2012, σελ. 153-194), παραπομπή στο Κανελλοπουλου-Μπότη Μ., Το πρόβλημα της θεμελίωσης των δικαιωμάτων ενημέρωσης ασθενούς και άμβλωσης στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, παρατηρήσεις σχετικά με τον ν. 2619/1988, ΚριτΕ, 2000/1, σ. 179-180.
537. Δέσποινα Στραπατόρη.Οι βάσεις δεδομένων στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, παραπομπές στο Το Δίκαιο της Πληροφορίας, στη σελίδες 1, 4, 26, 34, 54, 63.
538. Δέσποινα Στραπατόρη.Οι βάσεις δεδομένων στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, παραπομπή στο Νομική Προστασία Βάσεων Δεδομένων, στις σελίδες 6, 9, 10, 12, 18, 22, 23, 29, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 64, 69, 72, 77, 78.
539. Δέσποινα Στραπατόρη.Οι βάσεις δεδομένων στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, παραπομπές στο Κανελλοπούλου–Μπότη Μ., Το ειδικής φύσης δικαίωμα του κατασκευαστή βάσεων δεδομένων..., στη σ. 12.
540. Δέσποινα Στραπατόρη.Οι βάσεις δεδομένων στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, παραπομπές στο Κανελλοπούλου–Μπότη Μ., Νομολογιακή εξέλιξη της προστασίας των βάσεων δεδομένων, σε Ένωση προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (επιμ.), 20 χρόνια εφαρμογής του Ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, Αθήνα, σελ. 205, 209., στις σ. 23, 26, 56.
541. Δέσποινα Στραπατόρη.Οι βάσεις δεδομένων στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, παραπομπή στο Κανελλοπούλου – Μπότη Μ., ΔιΜΕΕ 2006, σελ. 342, 56, 57, 79.
542. Δέσποινα Στραπατόρη.Οι βάσεις δεδομένων στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, παραπομπές στο ΕφΑθ 3001/2013, ΔιΜΕΕ 2013, σελ. 535επ, με σημείωμα Κανελλοπούλου-Μπότη Μ., Η προστασία των χαρτών ως βάσεων δεδομένων, σε 53, 65, 72, 74.
543. Δέσποινα Στραπατόρη.Οι βάσεις δεδομένων στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, παραπομπές σε Κανελλοπούλου – Μπότη Μ., Αποχαιρετισμός μιας Οδηγίας, σελ. 278επ, στη σελ. 81, 82.
544. Φερενική Παναγοπουλου-Κουτνατζή, Δικαίωμα γνώσης δότη γεννητικού υλικού, EφΔΔ 2014, 511επ., παραπομπή στο Bottis M., Anonymization....
545. Άννα Κουλικούρδη, Οδηγός για Βιβλιοθήκες Προσβάσιμες σε Άτομα με Αναπηρία, παραπομπή στο Κανελλοπούλου-Μπότη Μ., Η πρόσβαση στην πληροφορία για τα άτομα με αναπηρία, 2006, Ιόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου...
546. Χάρης Πολίτης, Η αποτίμηση ιατρικής ευθύνης, σ. 43-46, παραπομπή στο [ΣυμβΠλημΚερκ 125/2005 ΠοινΔικ 2006,32 (παρατ. Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη)]
547. Ευτύχης Φυτράκης, Ψυχιατρική περίθαλψη, ιατρικό σφάλμα και παράνομη κατακράτηση, παραπομπη στο , ΑΘ. ΒΟΖΙΚΗ / Μ.ΡΗΓΑ / Γ.ΠΟΛΛΑΛΗ, Αστική ιατρική ευθύνη. Ερευνητικά ευρήματα & σύστημα ανίχνευσης (ICU-MERIS), εν: Μ.Κανελλοπούλου-Μπότη / Φ.Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ιατρική ευθύνη και βιοηθική, [εκδ. Πασχαλίδη / Broken Hill] 2014, σ. 59 επ, στη σελ.
548. Αλεξάνδρα Παπαχρίστου, Η αστική ιατρική ευθύνη στην αναίτια ιατρική πράξη, παραπομπή στο Κανελλοπούλου-Μπότη Μ., Ιατρική Ευθύνη για μη ενημέρωση ...στη σελ. 43, σε δύο σημεία και στη σελ. 74.
549. Εμμανουέλα Τρούλη, Η ευθύνη του ιατρού στην ιατρική ομάδα, ειδικότερα τα όρια ευθύνης χειρουργού και αναισθησιολόγου, παραπομπή στο Κανελλοπούλου-Μπότη Μ., Ιατρική Ευθύνη για μη ενημέρωση...σελ. 2.
550. Εμμανουέλα Τρούλη, Η ευθύνη του ιατρού στην ιατρική ομάδα, ειδικότερα τα όρια ευθύνης χειρουργού και αναισθησιολόγου, παραπομπή στο Κανελλοπούλου-Μπότη Μ., σε: Ε. Λασκαρίδη (επιμ.), Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) (2013), άρθρο 11 («Υποχρέωση ενημέρωσης»).. σελ. 3.
551. Ματσακάς Ανδρέας, Η υπό του ιατρού ενημέρωση του ασθενούς που υποβάλλεται σε αισθητική επέμβαση, παραπομπή στο Βλ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη (Επίκουρη Καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Ενημέρωση και συναίνεση στην πλαστική κοσμητική χειρουργική προσώπου, ΕφΑΔ 3/2015 (βλ. υποσ. 3)
552. Χρήστος Ιωάννου, Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο ατόμων νοσηλευθέντων για ιατρική διαταραχή, Συνήγορος του Πολίτη, , 22.6.2016, παραπομπή στο Μ. Κανελλοπούλου –Μπότη, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική, Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης 2014, σελ. 87-89.
553. Χρήστος Ιωάννου, Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο ατόμων νοσηλευθέντων για ιατρική διαταραχή, Συνήγορος του Πολίτη, 22.6.2016, παραπομπή στο Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, «Ιατρική ευθύνη για µη ενηµέρωση ή πληµµελή ενηµέρωση του ασθενούς κατά το Ελληνικό και το Αγγλοσαξωνικό δίκαιο», εκδ. Α. Σάκκουλα 1999.
554. Mitrou, Drogaris and Leventakis, Perceptions of videosurveillance in Greece, A Greek paradoxbeyond the trade off of security and privacy? In Friedwald et al., eds., Surveillance, Privacy and Security, Citizens' perspectives, Routledge, 2017, citation to Samatas, M. (2013) Online survey, ‘Reservations, Considerations and Scientific Conclusions on the Students’ opinions of the University of Crete’, in M. Bottis (ed.), Privacy and Surveillance: Current Aspects and Future Perspectives, Athens: Nomiki Bibliothiki, 257–259.
555. ASPECTE PRIVIND DIAGNOSTICUL PRENATAL ŞI MEDICINA FETALĂ, citation to Bottis M.C. – Wrongful birth and wrongful life actions, Eur J Health Law, 2004, 11(1):55-9.
556. Атипичните деликтни искове за нежелано зачеване и увреждане – между социалната реалност и правната необходимост, citation to Bottis M.C. – Wrongful birth and wrongful life actions, Eur J Health Law, 2004, 11(1):55-9.
557. MARILENA KATSOGIANNOU, ‘Stalking’ as a form of ‘interpersonal panopticism’ - A different approach of the transforming ‘surveillance society’ in the light of ‘virtual criminology’ and ‘e-victimology’, in Essays in honor g Nestor Kourakis, Sakkoulas 2017, citation to D. Gritzalis, M. Kandias, V. Stavrou & L. Mitrou, ‘The social media in the history of information: privacy violations and security mechanisms’, in: M. Bottis (ed.), The History of Information: From papyrus to electronic document, Greece, Law Library Publications (Nomiki Vivliothiki) 2014, pp. 283-310
558. MARILENA KATSOGIANNOU, ‘Stalking’ as a form of ‘interpersonal panopticism’ - A different approach of the transforming ‘surveillance society’ in the light of ‘virtual criminology’ and ‘e-victimology’, , in Essays in honor of Nestor Kourakis, Sakkoulas 2017citation to L. Mitrou, ‘Privacy challenges and perspectives in Europe’, in: M. Bottis (ed.), An Informational Law for the 21st Century, Law Library Publications (Nomiki Vivliothiki) 2010, pp. 220-236.
559. MARILENA KATSOGIANNOU, ‘Stalking’ as a form of ‘interpersonal panopticism’ - A different approach of the transforming ‘surveillance society’ in the light of ‘virtual criminology’ and e-victimology, in Essays in honor of Nestor Kourakis, Sakkoulas 2017 ‘e‐victimology’, citation to F. Panagopoulou-Koutnatzi, ‘Facebook as a challenge to privacy’, in: M. Bottis (ed.), Privacy and Surveillance. Current aspects and future perspectives, Law Library Publications (Nomiki Vivliothiki), 2013, pp. 215-233 (226, 228)
560. Silvia Marrama, Responsabilidad médica por los daños sufridos por una niña concebida mediante técnicas de fecundación extracorpórea heteróloga, El Derecho, Buenos Aires, miércoles 7 de diciembre de 2016, citation to Canellopoulou Bottis, María, Wrongful birth and wrongful life actions, European Journal of Health Law, 11: 55-59, at page 4, 2004.
561. Marco Aurélio Gonçalves Martins Responsabilidade Civil por Atos e Omissões Médicas em Vida Pré-Natal, 2012, citation to Maria Canellopoulou-Bottis, «Wrongful Birth and Wrongful Life Actions», European Journal of Health Law, Vol. 11, n.º 1 (2004), pp. 56 e 58, at page 65 in two footnotes.
562. Técnicas de procreación humana. Propuesta para la tutela legislativa de la persona concebida (Honorable Senado de la Nación. Comisiones de "Salud y Deporte", "Legislación General" y "Justicia y Asuntos Penales". Audiencia sobre "Fertilización asistida: Aspectos Jurídicos". Buenos Aires, 15 de agosto de 2006) (*) - [ED, 219-858] Por Lafferriere, Jorge Nicolás, citation to Canellopoulu Bottis, María, Wrongful birth and wrongful life actions, European Journal of Health Law, 11: 55-59, 2004.
563. Laurynas Čičelis, AR GALIMA CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ VEIKSMUS, KURIAIS PADARYTA ŽALA DAR NEGIMUSIO ASMENS SVEIKATAI? citation to Maria Canellopoulou Bottis, „Wrongful Birth and Wrongful life Actions“, European Journal of Health Law (2004, Nr. 11).
564. Lusa Pinto César Correia de Paiva, Pretensões de Wrongful Life: Uma Alternativa aos Quadros Tradicionais da Responsabilidade Civil? 2011, citation to Maria Canellopoulou Bottis, „Wrongful Birth and Wrongful life Actions“, European Journal of Health Law (2004, Nr. 11) at page 83.
565. Marianna Novotná, Monika Jurčová, Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013, citation to Bottis, M. C. Wrongful birth and wrongful life actions. European Journal of Health Law, 1/2004.
566. Marianna Novotná, „Wrongful birth a wrongful life“ alebo kam až siaha zodpovednosť lekára za narodenie neplánovaného dieťaťa? OBSAH 3/2011, citation to Bottis, M. C. Wrongful birth and wrongful life actions. European Journal of Health Law, 1/2004.
567. Marcia H. Rioux, Lee Ann Basser Marks, Lee Ann Basser, Melinda Jones, Critical Perspectives on Human Rights and Disability Law, Martinus Nijhoff Publishers, 23 Μay 2011, citation to M. Bottis, Wrongful birth...
568. Alena Navrátilová, Koncepty „wrongful life“ a „wrongful birth“ z hlediska ochrany lidských práv, citation to M. Bottis, Wrongful birth...2004. page 19.
569. Vernon Palmer, The Recovery of Non-Pecuniary Loss in European Contract Law, Cambridge University Press 2015, citation to M. Bottis, Wrongful Birth...
570. Marija Karosaitė, WRONGFUL BIRTH AND WRONGFUL CONCEPTION: IS THERE A RIGHT TO COMPENSATION?, Law review No. 1 (15), 2017, p.4-37.
571. Adam Doležal, Wrongful life, wrongful birth žaloby – etické a právní úvahy, Journal of Medical Law and Bioethics, Vol 3, No 3 (2013), ISSN 1804-8137, http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal.
572. ΚΑΛΛΙΟΠΗ Θ. ΚΗΠΟΥΡΙ∆ΟΥ, H EΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, διδ. διατρ., παραπομπη στο M. Canellopoulou-Bottis, A New Law on Organ Donation in Greece: One More Effort to Advance Transplants, Eur Jnl of Health Law 2000, σελ. 437, σε δυο σημεία.
573. Trafficking in persons, especially women and children, Νote by the Secretary General, United Nations, 2.8.2013, citation to Maria Bottis, “The new Greek statute on organ donation — yet another effort to advance transplants”, European Journal of Health Law, vol. 19, No. 4 (2012), p. 393. at page 13.
574. Rithalia et al., A systematic review of presumed consent systems for deceased organ donation, Health Technology Assessment 2009, vol. 13 n. 26, citation to Bottis M., A New Law on organ donation.
575. Ana Katarina Campelo, The Impact of Presumed Consent Law on Organ Donation: An Empirical Analysis from Quantile Regression for Longitudinal Data Authors: Giácomo Balbinotto Neto1*; Everton Nunes da Silva2 ;, Working Paper of Public Health nr. 3/2012, citation to Bottis M., A New Law on organ donation...
576. It will take more than an opt-out system to increase organ donation: prioritise donors to receive organs, BMJ 2015; 351 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.h5165 (Published 20 October 2015) Cite this as: BMJ 2015;351:h5165, citation to A New Law on Organ Donation... http://www.bmj.com/content/351/bmj.h5165/rapid-responses
577. Moris, Demetrios, Menoudakou, Georgia, Zavos, Georgios, Organ Donation in Greece, Transplantation: August 2016 - Volume 100 - Issue 8 - p 1589–1591, citation to THENEW GREEK STATUTE ON ORGAN DONATION.
578. Access and Equity Issues, The Digital Divide, https://www.coursehero.com/file/16384226/ch10/, Citation to Digital Divide..2008.
579. Access and Equity Issues, The Digital Divide, https://www.coursehero.com/file/26016949/HW-4docx/, citation to The Digital Divide, Obligations..
580. Access and Equity Issues, The Digital Divide, http://si410wiki.sites.uofmhosting.net/index.php/Digital_Divide, citation to The Digital Divide.
581. Herman Tavani, Ethics and Technology: controversies, questions and strategies for ethical computing, Wiley, 2011, citation to The Digital Divide.
582. https://www.coursehero.com/file/p4k8mq4/Two-different-senses-of-regulation-are-used-in-the-debate-about-whether-and/, citation to Grodzinsky and Bottis, Private use as fair use, is it fair? 2007.
583. Jana Bencova, DRM and Consumer protection in E commerce transactions..., citation to Grodzinsky and Bottis, Private use as fair use, is it fair? 2007.
584. Xie Da Yang, Ontology supported case based reasoning for a fair use recommendation, citation to Grodzinsky and Bottis, Private use as fair use, is it fair? 2007
585. Daniel Ortiz-Arroyo, Henrik Legind Larsen, Daniel Zeng, David L. Hicks, Gerhard Wagner, Intelligence and Security Informatics: European Conference, EuroISI 2008, Esbjerg, Denmark, December 3-5, 2008. Proceedings, , citation to Grodzinsky and Bottis, Private use as fair use, 2007

586. Xαμτζούδης Νικόλαος, Η νομική προστασία του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, καταπολεμώντας τις διακρίσεις, τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους, Open Society Foundations, Αθήνα 2015, παραπομπή στο Παπαδοπούλου Λ. (2014). «Γάμος ομοφύλων; Μια απόπειρα νομικής και δικαιοπολιτικής αξιολόγησης», σε: Κανελλοπούλου-Μπότη, Μ./Κουτνατζή- Παναγοπούλου, Φ., Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Αθήνα: Παπαζήσης.
587. Xαμτζούδης Νικόλαος, Η νομική προστασία του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, καταπολεμώντας τις διακρίσεις, τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους, Open Society Foundations, Αθήνα 2015, παραπομπή στο Βλαχόπουλος, Σπ. (2014). «Η προβληματική των νομικών ενώσεων προσώπων του ιδίου φύλου», σε: Κανελλοπούλου-Μπότη, Μ. Κουτνατζή-Παναγοπούλου, Φ., Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Αθήνα: Παπαζήσης.
588. A. Παναγιώτου, Αναφορά ιατρικών σφαλμάτων και ασφάλεια ασθενών Η ορθή προσέγγιση του σφάλματος και ο ρόλος του νομικού πλαισίου της ιατρικής ευθύνης , ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2015, 32(3):354-363, αναφορά στον ΚΟΓΕΒΙΝΑ Α. Πώς κτίζονται τα ιατρικά λάθη και πώς τα διαχειρίζεται η σύγχρονη Ιατρική. Στο: Κανελλοπούλου-Μπότη M, Παναγοπούλου-Κουτνατζή Φ. (Επιμ.), Ιατρική ευθύνη και Βιοηθική: Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος. ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 363, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2014
589. Μ. Μητροσύλη, Η υποχρεωτική θεραπεία των ψυχικά ασθενών στην κοινότητα: Hθικά και νομικά προβλήματα, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 25 (4), 2014, 285-292, παραπομπή στο Κανελλοπούλου-Μπότη Μ. Ιατρική Ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και αγγλοσαξωνικό δίκαιο. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1999,
590. Λίνα Παπαδοπουλου, Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΑ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΔΑ, στο Τόμος προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας Έφης Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας 2015, παραπομπή στο Κ. Ροϊδη, Εναλλακτικές μορφές οικογενειακής αποκατάστασης παιδιών (υιοθεσία – αναδοχή) από ομόφυλα ζευγάρια ή ομοφυλόφιλα άτομα, σε: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη/Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Αθήνα: Παπαζήση 2014, 773επ., στη σ. 19,
591. Λίνα Παπαδοπουλου, Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΑ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΔΑ, στο Τόμος προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας Έφης Κουνουγέρη- Μανωλεδάκη, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας 2015, http://www.sakkoulas.gr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2201&category_id=123&option=com_virtuemart&Itemid=118, παραπομπή στο Σ Βλαχόπουλος, Η προβληματική των νομικών ενώσεων προσώπων του ίδιου φύλου, σε: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη/Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Αθήνα: Παπαζήση 2014, 643επ. 71, σελ. 23.
592. Λίνα Παπαδοπουλου, Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΑ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΔΑ, στο Τόμος προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας Έφης Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας 2015, http://www.sakkoulas.gr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2201&category_id=123&option=com_virtuemart&Itemid=118, παραπομπή στο Τ. Κυριακού, Το σύμφωνο συμβίωσης, ο γάμος των ομοφύλων και μια παραλογική θεσμική προκατάληψη, σε: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη/Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Βιοηθικοί Προβληματισμοί, Αθήνα: Παπαζήση 2014, 761επ. στη σελ. 48.
593. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 49, στο Αγαλλοπούλου Π. Ο ρόλος των οικείων κατά τη λήψη αποφάσεων για το τέλος της ζωής ενός νοσηλευόμενου ασθενούς, σε συλλογικό έργο: Βιοηθικοί Προβληματισμοί, σε επιμέλεια Κανελλοπούλου - Μπότη Μ., Παναγοπούλου - Κουτνατζή Φ., σειρά Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη - Μελέτες, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004, σελ. 387.
594. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 51, στο Κανελλοπούλου - Μπότη Μ., Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο, 1999, σελ. 104επ.
595. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 51, στο Κανελλοπούλου - Μπότη Μ., Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο, 1999, σελ. 104επ.
596. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 53, παραπομπή στο Κανελλοπούλου - Μπότη Μ., Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο, Βιβλιοθήκη Αστικού και Δικονομικού Δικαίου, τόμος 36, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 1999, σελ. 104επ.
597. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 56, στο Κανελλοπούλου - Μπότη Μ. σε συλλογικό έργο: Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005), σε επιμέλεια Λασκαρίδη Ι. Ε., εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 132.
598. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 64, στο Κανελλοπούλου-Μπότη Μ., Ενημέρωση και συναίνεση στην πλαστική κοσμητική χειρουργική προσώπου, ΕφΑΔ 3/2015, σελ. 202.
599. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 75 στο Αγαλλοπούλου Π. Ο ρόλος των οικείων κατά τη λήψη αποφάσεων για το τέλος της ζωής ενός νοσηλευόμενου ασθενούς, σε συλλογικό έργο: Βιοηθικοί Προβληματισμοί, σε επιμέλεια Μ. Κανελλοπούλου – Μπότη, Φ. Παναγοπούλου - Κουτναντζή, σειρά Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη - Μελέτες, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004, σελ. 398.
600. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 76, στο Αγαλλοπούλου Π. Ο ρόλος των οικείων κατά τη λήψη αποφάσεων για το τέλος της ζωής ενός νοσηλευόμενου ασθενούς, σε συλλογικό έργο: Βιοηθικοί Προβληματισμοί, σε επιμέλεια Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, σειρά Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη - Μελέτες, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004, σελ. 398.
601. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 105, στο Γούλα Δ., Δωρεά βιολογικού υλικού ανθρώπινης προέλευσης, σε συλλογικό έργο: Βιοηθικοί Προβληματισμοί, σε επιμέλεια Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, σειρά Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη - Μελέτες, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004, σελ. 334 επ., 330 επ. και υποσημείωση με αριθμό 20.
602. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 106, σε δύο σημεία, στο Γούλα Δ., Δωρεά βιολογικού υλικού ανθρώπινης προέλευσης, σε συλλογικό έργο: Βιοηθικοί Προβληματισμοί, σε επιμέλεια Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Φ. Παναγοπούλου - Κουτναντζή, σειρά Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη - Μελέτες, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004, σελ. 334 επ., 330 επ. και υποσημείωση με αριθμό 20.
603. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 108, Ανεστάκη Δ., Η σύσταση και λειτουργία της Πανελλήνια Βιοτράπεζας Νευρολογικών Νοσημάτων (ΠΑ.ΒΙ.Ν.Ν.), σε συλλογικό έργο: Βιοηθικοί Προβληματισμοί, σε επιμέλεια Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, σειρά Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη - Μελέτες, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004, σελ. 317
604. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 111, στο Παπαδοπούλου Λ., Προγενέστερες οδηγίες για το τέλος της ζωής, Βιοηθική και συνταγματική αξιολόγηση, σε συλλογικό έργο: Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική, Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος, σε επιμέλεια Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, ιατρικές εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη, 2013
605. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 112, στο Αγαλλοπούλου Π. Ο ρόλος των οικείων κατά τη λήψη αποφάσεων για το τέλος της ζωής ενός νοσηλευόμενου ασθενούς, σε συλλογικό έργο: Βιοηθικοί Προβληματισμοί, σε επιμέλεια Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, σειρά Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη - Μελέτες, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004, σελ. 398.
606. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 121, στο Αγαλλοπούλου Π. Ο ρόλος των οικείων κατά τη λήψη αποφάσεων για το τέλος της ζωής ενός νοσηλευόμενου ασθενούς, σε συλλογικό έργο: Βιοηθικοί Προβληματισμοί, σε επιμέλεια Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, σειρά Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη - Μελέτες, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004, σελ. 398.
607. Μοναστηριώτης Ευθύμιος, Ιατρικές Πράξεις και Άνοικοι Ασθενείς, Αθήνα 2016. Παραπομπή, στη σ. 52 και σελ. 144, στο Κανελλοπούλου - Μπότη Μ., Το πρόβλημα της θεμελίωσης των δικαιωμάτων ενημέρωσης του ασθενούς και άμβλωσης στο δικαίωμα ιδιωτικής ζωής (παρατηρήσεις σε σχέση με το ν. 2619/1998), ΚριτΕ, 2000/1, σελ. 179 - 194.
608. Πίνακας περιεχοµένων Κεφάλαιο 2 Νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5997/1/02.pdf, παραπομπή στη σελ. 15 στο Κανελλοπούλου-Μπότη, Μ. (1999). Ιατρική ευθύνη για τη µη ενηµέρωση ή πληµµελή ενηµέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό κα το αγγλοσαξονικό δίκαιο. Αθήνα: Αντ. Σ. Σάκκουλας.
609. Πίνακας περιεχοµένων Κεφάλαιο 2 Νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5997/1/02.pdf, παραπομπή στη σελ. 15 στο Κανελλοπούλου-Μπότη, Μ. (2010). Η προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία, Αθήνα, Παπασωτηρίου, 2010
610. Πίνακας περιεχοµένων Κεφάλαιο 2 Νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5997/1/02.pdf, παραπομπή στη σελ. 15 στο Canellopoulou-Bottis, M. (2006). Recent developments in health law in Greece. European Journal of Health Law, 13, 107-113.
611. Πίνακας περιεχοµένων Κεφάλαιο 2 Νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5997/1/02.pdf, παραπομπή στη σελ. 15 στο Μillossi, M. Privacy protection in eHealth environment, Εquity, Integrity and Beauty in Information Law and ethics, 5th ICIL 2012, Corfu, Greece, editor Maria Bottis, Nomiki Vivliothiki.
612. Kristine Strada-Rozenberga (ed.), Maria do Rosário Anjos (ed.), Current Issues in Business Law, Contributions to the 8th International Conference, Perspectives of Business Law in the Third Millennium, November 16, 2018, Bucharest, citation to Maria Bottis, George Bouchagiar, Personal Data v. Big Data: Challenges of Commodification of Personal Data, in Open Journal of Philosophy, no. 8, 2018, p. 209, at page124.
613. Petersen Jan, Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades „Bachelor of Science (B. Sc.)“ im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Leibniz Universität Hannover, citation to Bottis/Bouchagiar, Personal Data v. Big Data: Challenges of Commodification of Personal Data, in Open Journal of Philosophy, no. 8, 2018, available at https://www.iwi.uni-hannover.de/fileadmin/wirtschaftsinformatik/Abschlussarbeiten/K_BA_Petersen.pdf At page 7.
614. Αννα Κοκκινιδου, Διδάσκοντας τη νομική μετάφραση: ένα σχέδιο μαθήματος και βασικές εισαγωγικές διατυπώσεις, citation to Politis and Canellopoulou.... http://echo.frl.auth.gr/6th_trad_congress/index.php/el/omilites/334-anna-kokkinidou
615. Παναγιώτης Κριμπάς, Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού, παραπομπή στο Politis and Canellopoulou....
616. Sam Fellowes, Symptom modelling can be influenced by psychiatric categories: choices for research domain criteria, citation to Elly Vintiades, The importance of Pluralism in Psychiatry, in Kanellopoulou-Botti M. and Panagopoulou F., Bioethical concerns....
617. Rethinking Fictional Characters in the Eighteenth-Century Literary Commons Matthew H. Birkhold, citation to Spinello and Bottis, a defense... p.8 https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/gender-sexuality/Law-humanities-jr/birkhold_matthew_-_abstract.pdf
618. Rethinking Fictional Characters in the Eighteenth-Century Literary Commons Matthew H. Birkhold, citation to Spinello and Bottis, a defense... p. 26 https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/gender-sexuality/Law-humanities-jr/birkhold_matthew_-_abstract.pdf
619. NAISSANCE D’ENFANT HANDICAPE : RESPONSABILITE MEDICALE A LA LUMIERE DU DROIT GREC, Pr. Eugenie Dacoronia, citation to M. Kanellopoulou- Botti, L’obligation de la fourniture des informations genetiques pendant le controle prenatal. Notamment, la position du pere biologique presume, Digesta 2008, 369 suivant et en particulier p. 376.
620. The recovery of non pecuniary loss in european contract law, editor Vernon Palmer, citation to Kanellopoulou Boti, Loss of a chance...., https://www.cambridge.org/core/books/recovery-of-nonpecuniary-loss-in-european-contract-law/16686480915BCB1F16DD70B1CDEF18C4
621. The interface between industrial design protection and copyright protection for designs under Greek law, V. Bogiatzi, citation to Thessaloniki’s CA 1710/2011 DiMEE 2012 p. 74 et seq., note Kanellopoulou – Boti.
622. Lessons Drawn from the Regulation of Surrogacy in Greece, Cyprus, and Portugal, or a Plea for the Regulation of Commercial Gestational Surrogacy, Eleni Zervogianni, International Journal of Law, Policy and the Family, ebz003, https://doi.org/10.1093/lawfam/ebz003, citation to /////
623. Kokota Vassiliki and Lina Papadopoulou, Medically Assisted reproduction on the move, citation to F Panagopoulou, The right to know..., in Kanellopoulou Botti/Panagopoulou F., Bioethical Concerns.
624. Eleni Rethimiotaki, Reproductive technology and the same gender family: the role of family law, citation to Papadopoulou L., Same gender marriage?,,,,, in Kanellopoulou Botti M., F. Panagopoulou, Bioethical Concerns, Athens 2014, 653-760.
625. E. Laskaridis, Patient information and consent to treatment methods, at https://www.iatrikodikaio.com/en/patient-information-and-consent-to-new-treatment-methods/, citation to Kanellopoulou M., Informed consent medical liability...1999.
626. Elina Moustaira, Review of Brigitte Feullet Liger et al., The Female Body, citation to Archimandritis Makarios Griniezakis, Reflections of the Orthodox Church..., at Kanellopoulou Botti and Panagopouolou F., Bioethical Concerns, 2014, p. 39.
627. Evgenia Dacoronia, Tort Law Greece, 2017, citation to Kanellopoulou-Botti Maria, Tort Law Greece 2003.
628. Evgenia Dacoronia, Tort law Greece 2017, Kluwer law International, citation to The Obligation of the father...., Kanellopoulou Bottis.
629. Israel Gilead, Michael D. Green, Bernhard A. Koch, Proportional Liability, https://books.google.com/books/about/Proportional_Liability_Analytical_and_Co.html?id=eszmBQAAQBAJ, citation to M Kanellopoulou-Boti, The Offence Against the Chance as Damage to Patrimony or Moral Harm, Kritiki Epitheorisi = Critical Revue....
630. Marinos Ioannides, ‎Eleanor Fink, ‎Raffaella Brumana - 2018, Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation ..., citation to Kanellopoulou Botti M., Information Law...at p. 405.  Springer https://books.google.gr/books?id=waVyDwAAQBAJ&pg=PA405&lpg=PA405&dq=kanellopoulou-boti
631. Linda Daniela, Didactics of Smart Pedagogy, citation to Child and Information, ed. Maria Bottis, https://www.springer.com/gp/book/9783030015503.
632. MARCUS ANDERSSON/JOHAN WIKLUND, Value Creation in the Internet of Things Ecosystem, A study of how to control and leverage the value generated by connected devices, citation to A defense of IP rights..., http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/255369/255369.pdf.
633. Evgenia Dacoronia, Greece, in Martha Infantino and Eleni Zervogianni, Causation in European Tort Law, Cambridge University Press, 2017, citation to The Infringement of probability as damage to partimony or moral harn..ΚριτΕ 2003, citation number 1202, p. 568
634. Evgenia Dacoronia, Greece, in Martha Infantino and Eleni Zervogianni, Causation in European Tort Law, Cambridge University Press, 2017, citation to The Infringement of probability as damage to partimony or moral harn..ΚριτΕ 2003, citation number 1203, p. 568
635. Victoria Banti-Makrouti, The threat to consumers privacy: digital management systems of protection of privacy and personal data, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Bottis/Alexandropoulou/Iglezakis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Spinello and Bottis, A defense of IP rights, 2009, at page 68
636. William Bulow and Misse Webster, From theory to practice: automony, privacy and rhe ethical assessment of ICT, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Spinello and Bottis, A defense…2009, at page 105
637. Athina Fragouli, RIPE NCC: Internet governance registration of IP addresses, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Fair use as Private use, Is it Fair? Bottis and Grodzinsky, 2006, at p. 266
638. Andreas Giannakoulopoulos, A web-based application for the regulation of IP rights, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Spinello and Bottis, A Defense of IP rights, 2009, at p. 320
639. Giannakaki Maria, The EU Data Protection Directive revised: new challenges and perspectives, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Bottis M., Civil Liabiliry for illegal processing of personal data, 2009, at p. 290.
640. Anna Fragou and Vassiliki Strakantouna, Libraries and the role of copyright exceptions and limitations in the contemporary academic environment, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Bottis M. Access to information for people with disabilities (in Greek) at p. 279
641. Maria Giannakaki, The EU Data Protection Directive revised: new challenges and perspectives, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Maria Bottis, Civil Liability for Illegal Processing of personal data, DIMEE (in Greek) at p. 290
642. Andreas Giannakoulopoulos, A web-based application for the regulation of IP rights Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Spinello and Bottis, A defense….at p. 322
643. Andreas Giannakoulopoulos, A web-based application for the regulation of IP rights Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Spinello and Bottis, A defense….at p. 325
644. Alexandra Giannopoulou, Disital disposition of a work: from technical protection measured to creative commons, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Bottis & Grodzinsky, Fair Use as Private Use, is it Fair?, at p. 326
645. Marina Markellou, Rejecting the words of Dan Flawin and Bill Ciola: revisiting the boundaries of copyright protection for post-modern art, I Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation Information Law, Bottis M., 2004, at p, 469
646. Maria Milossi and Tzeni Alexandropoulou, Personal financial data in danger: the case of the new smart tex-card in Greece, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, An Information Law of the 21st Century., edited by Maria Bottis, at p. 579
647. Marinos Papadopoulos and Alexandra Kaponi, Public domain vigfor in copyright based on John Locke, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to A defense….2009, p. 605
648. Marinos Papadopoulos and Alexandra Kaponi, Public domain vigfor in copyright based on John Locke, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to A defense….at p. 600
649. Marinos Papadopoulos and Alexandra Kaponi, Public domain vigor in copyright based on John Locke, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Spinello and Bottis, A defense….at p. 608
650. Maria Daphne Papadopoulou, ///////////, Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Spinello and Bottis, A defense….at p. 677
651. Marinos Papadopoulos and Alexandra Kaponi, Public domain vigfor in copyright based on John Locke, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Spinello and Bottis, A defense….at p. 599
652. Marinos Papadopoulos and Alexandra Kaponi, Public domain vigfor in copyright based on John Locke, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Spinello and Bottis, A defense….at p. 618
653. Marinos Papadopoulos and Alexandra Kaponi, Public domain vigor in copyright based on John Locke Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to A defense….at p. 622
654. Maria Daphne Papadopoulou, ACTA and copyright in the EU: a love-hate relationship? in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to A defense….at p. 677
655. Giannis Stamatelos, Self determination and information privacy: a plotinian view and ethics approach, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to The problem of founding the right to abortion and to informed consent on the right to private right (in Greek), KritE 2000, at p. 780
656. Thanos Tsingos, Enfirceability of free/open sorce software licensing terms: a critical review of the global case-law, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Information Law, 2004, at p. 900
657. Thanos Tsingos, Enfirceability of free/open sorce software licensing terms: a critical review of the global case-law, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Information Law, 2004, at p. 903
658. Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Maria Bottis, The legal protection of databases, 2004, at p. 955
659. Maria Tzanou, Law and ethics in the modern EU ‘surveillance society: are data protection principles ‘dead’ in the area of freedom, security and justice? The case if VIS and EURODAC Informaiton systems, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Spinello and Bottis, A defense….at p. 941
660. Nikolaos Volanis, ‘All that is solid melts into air’: the history of co[yright as a form of industrial regulation and its disorientation in the age of information, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to A de Spinello and Bottis, A defense….at p. 979
661. Maria Nikita, RFID in the supply chain and the privacy concerns, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Maria Bottis, Not a scalpel, RFID technologies…at p. 1228
662. Kyriaki Pavlidou, State – based internet censorship: direct or delegated practices and their effects on the free flow and future of the internet, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Information Law, Maria Bottis, 2004, at p. 1264
663. Kyriaki Pavlidou, State – based internet censorship: direct or delegated practices and their effects on the free flow and future of the internet, in Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Prohibition of censorship…at p. 1268
664. Vaiani-Vagia Polizoidou, Internet child pornohraphy and problems in relation its criminalization, Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Maria Bottis, Prohibition of censorship…,at p. 1283
665. Antigoni Trachaliou, Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Maria Bottis, The Google Library Project…at p. 1331
666. Leandros Lefakis, Patenting human genes in Europe: is it possible to set an ethical minimum based on common values? In Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, edited by Alexandropoulou/Iglezakis/Bottis, Nomiki Vivliothiki, IBAN 978-960-272-979-3, citation to Maria Bottis, Information Law, 2004, at p. 447
667. Α. Κουτσογιαννούλη (2018), Η αδικοπρακτική ευθύνη του υπαίτιου πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς, http://83.212.168.214/jspui/bitstream/123456789/10885/1/Koutsogiannouli.pdf, παραπομπή στο Παραπομπη στο Η προσβολη της πιθανοτητας….
668. ΙΔ. Σαριδάκη (2017), Ηλεκτρονικό έγκλημα και προσωπικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σχετικά άρθρα, 193.108.160.142 [pdf] Παραπομπή στο Το Δίκαιο της Πληροφορίας, 2004.
669. Ε. Πετράκη (2018), Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, 193.108.160.142, Παραπομπή στο Το Δίκαιο της Πληροφορίας, 2004. [PDF] ucy.ac.cy 670. Μ. Κοζάνη (2015), Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΑμεΑ, dialogos.teiath.gr, [PDF] ucy.ac.cy, Παραπομπή στο Η πρόσβαση στην πληροφορία για τα άτομα με αναπηρία.
671. Μ. Ιακωβίδου (2018), Προσωπικά δεδομένα και δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη, dspace.lib.uom.gr, Παραπομπή στο Κοινωνικά Δίκτυα και Προσωπικότητα…
672. E. Antoniou (2014), Λογοκρισία vs Ελευθεροτυπία: μια διαχρονική και συγχρονική μελέτη, io.teiion.gr, Κανελλοπούλου, Μ. (2012). Η αρχή απαγόρευσης της λογοκρισίας
J BEňA, OdKIaľ PrIchádzame–sLOvensKé PrávO a sLOvensKí PrávnIcI K 80. narodeninám prof. Jána Lazara, drsc., publikacie.iuridica.truni.sk, Παραπομπή στο Wrongful birth…
673. ΠΣΑ Βιβλιοθηκών (2004), Μετα-Βιβλιοθήκες, οι Βιβλιοθήκες μετά το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό: προς μια νέα λογική συγκρότησης, λειτουργίας και εργαλείων, lekythos.library.ucy.ac.cy, Παραπομπή στο Η αρχή απαγόρευσης της λογοκρισίας…
674. Γ. Δημητριάδης (2016), Θεραπείες Placebo: Το Ψέμα που Θεραπεύει και το Πρόβλημα της Αυτονομίας, amitos.library.uop.gr, Παραπομπή στο Πρωτοπαπαδάκης, Ευάγγελος. 2014. Οι Θεραπείες Placebo και το Ιατρικό Καθήκον, επιμ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Μαρία, Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Φερενίκη. Βιοηθικοί Προβληματισμοί. Αθήνα: Παπαζήσης. 249.
675. ΧΜ Πατσάκα (2017), Η ηθική αξία της αγέννητης ζωής, amitos.library.uop.gr, … Χριστίνας-Μαρίας Ε … Κανελλοπούλου- Μπότη/Φ.Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί Προβληματισμοί II- Το πρόσωπο, Εκδόσεις Παπαζήση … αγέννητου τέκνου: Η περίπτωση της τεχνητής διακοπής εγκυμοσύνης, σε: Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη/Φερενίκη Παναγοπούλου.
676.G Malama (2015), Copyright aspects of linking and framing, repository.ihu.edu.gr, Κανελλοπούλου-Μπότη, Μαρία, (2004), Το δίκαιο της πληροφορίας, Νομική Βιβλιοθήκη.
676. TK Pernu (2019), Elimination, not reduction: Lessons from the Research Domain Criteria and multiple realisation, philpapers.org, … 43-65. The Importance of Pluralism in Psychiatry Elly Vintiadis - forthcoming - In Maria Kanellopoulou-Botti & Fereniki Panagopoulou (eds.), Βιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙ (Bioethical Reflections II). Papazisis.
678. E Karatza (2016), Copyright Protection For Photographs, repository.ihu.edu.gr, M. Kanellopoulou-Boti, The Right of Personality and the right of Photography in I. Stamatoudi (ed.), Journalists and Mass Media Publishers: Copyright Law Issues, p.244. σελ. 18.
679. SW Mathangani, J Otike - Library Management (2018), Copyright and information service provision in public university libraries in Kenya, emeraldinsight.com, Παραπομπή στο A different kind of war..
680. SM Waigumo (2017), The Legal Implications of providing Information Services in Public University Libraries in Kenya, Moi University, Παραπομπή στο A different kind of war..
681. W Kozinski, Seattle Journal for Social Justice (2018), The Reid Interrogation Technique and False Confessions: A Time for Change, digitalcommons.law.seattleu.edu, Παραπομπή στο In search for one sole repository…
682. NR SAULUS, RS BUWULE - Proceedings of the 9th ProLISSA … (2018), ROLE OF INSTITUTIONAL REPOSITORIES IN BRIDGING THE DIGITAL DIVIDE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF UGANDA AND SWAZILAND, dbooks.google.com, Παραπομπή στο In search for one sole repository…
683. Machinic Eyes: New and Post-Digital Aesthetics, Surveillance, and Resistance, [PDF] clemson.edu. B Gaines - 2019 - tigerprints.clemson.edu Παραπομπή στο Bottis/Bouchagiar, The Right to Be Forgotten: Memory Holes as the Default?
684. Zarządzanie procesem ochrony danych osobowych w Polsce i Europie K Leśniak, T Schabek - Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2018 - bazekon.icm.edu.pl … Podręcznik dla studentów i praktyków, Diffin, Warszawa. Bottis M., Bouchagiar G. (2018), Personal Data v. Big Data in the EU: Control Lost, Discrimination Found, "Open Journal of Philosophy", vol. 8, no. 3, ss. 192-205
685. The Human Element: The Under-Theorized and Underutilized Component Vital to Fostering Blockchain Development JAT Fairfield - Clev. St. L. Rev., 2019 - HeinOnline… 44 HOFSTRA L. REV. 839, 921 (2016). 23 See Maria Bottis & George Bouchagiar,Personal Data v. Big Data: Challenges of Commodifciation of Personal Data, 8 OPEN J. OF PHIlL. 206, 209 (2018)
686. Personuppgifter, anonymisering och pseudonymisering: En kritisk analys av begreppsbildningen i GDPR I Coleman - 2019 - diva-portal.org, Παραπομπή στο Bottis/Bouchagiar, Personal data v Big data...
687. Zarządzanie procesem ochrony danych osobowych w Polsce i Europie K Leśniak, T Schabek - Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2018 - bazekon.icm.edu.pl Παραπομπή στο Bottis/Bouchagiar, Personal Data v. Big Data in the EU: Control Lost, Discrimination Found
688. Maurizio Borghi, Individual rights and property rights in human genetic databases: a common-law perspective, in Rainer Arnold, Roberto Cippitani & Valentina Colcelli (eds), Genetic Information and Individual Rights, Regensburg University Press, 2018, pp. 116-129, citing M. Bottis, Iceland and genetic databanks: where consent to genetic research means patenting a nation’s genes…, at p. 119
689. Governing Digitally Integrated Genetic Resources, Data, and Literature: Global Intellectual Property Strategies for a Redesigned Microbial Research Commons, Jerome H. Reichman, Paul F. Uhlir, Tom Dedeurwaerdere, eds., Cambridge University Press, 2016, citing Maria Bottis, A different kind of war…, at p. 337.
690. Max von Schönfeld, Screen scraping und Informationfreiheit, Nomos 2018, citation to Maria Bottis, How Open Data Became Proprietary …., Nomos - eLibrary | Screen Scraping und Informationsfreiheit, https://www.nomos-elibrary.de/10.../literaturverzeichnis
691. J Kolman, Several aspects of GDPR in the world of research–What can we expect? with Czech perspectives, - Hungarian Journal of Legal Studies, 2018 - akademiai.com, citation to M. Bottis, How Open Data Became Proprietary…
Back to top